چرایی عدم توسعه بختیاری و حلقه مفقوده کارآفرینی
چرایی عدم توسعه بختیاری و حلقه مفقوده کارآفرینی

نتیجتا اینکه مردم بختیاری اگر می خواهند روی توسعه را ببینند، باید بدانند که سرمایه گذار و کارآفرین با سرمایه گذاری و آوردن ثروت خود در منطقه، عملا ریسک بزرگی را برای خود بوجود آورده و اگر جامعه ما نمی تواند و نمی خواهد قدر کارآفرین را بداند و از آن حمایت کند...

ابوالفضل بابادی شوراب، عضو شورای سیاستگذاری رسانه کشوری اقتصاددان

توسعه هر جغرافیا و جامعه ای به میزان و چگونگی فعالیت کارآفرینان و سرمایه گذاران آن اجتماع بستگی دارد، در واقع میتوان کارآفرینان را، موتور محرکه توسعه جوامع دانست.

در این بین چرایی عدم توسعه جامعه بختیاری، به پرسش اصلی و کلیدی مردم این خطه مبدل شده، پرسشی که پاسخ آن را باید در فرهنگ، باورها و انگاره های مردم بختیاری جستجو کرد.

مردمی که در گذشته به بازار، تجارت و سرمایه روی خوش نشان نداده و تاجر بودن و بازاری بودن را کسر شان خود می دانسته و شوربختانه امروز نیز که در امر توسعه، اقتصاد و سرمایه چند دهه از دیگران عقب ترند و به مواهب بازار، تجارت و سرمایه پی برده اند، بازهم فرهنگ غلط حسادت و همچنین رقیب را از داخل خود جستجو کردن، اجازه شکل گیری توسعه و سازندگی را نمی دهد.

اندک سرمایه گذاران و کارآفرینان بختیاری که از روی تعهد و تعصب سرزمینی مشتاق توسعه بختیاری هستند، در گیرودار بروکراسی اداری موجود در خطه بختیاری و حسادت صاحب منصبان و جامعه عادی ما، اگر سرمایه خود را از دست ندهند، از کارآفرینی در این دیار دلزده و پشیمان می شوند.

و باز جامعه از خود می پرسد چرا توسعه نیافته؟ و چون نمی خواهد مشکل را در خود جستجو کند، حکومت و اقوام دیگر را متهم اصلی این اتفاق می داند، ساده ترین جواب ممکن؛ و باز هم درجا می زنیم!

نتیجتا اینکه مردم بختیاری اگر می خواهند روی توسعه را ببینند، باید بدانند که سرمایه گذار و کارآفرین با سرمایه گذاری و آوردن ثروت خود در منطقه، عملا ریسک بزرگی را برای خود بوجود آورده و اگر جامعه ما نمی تواند و نمی خواهد قدر کارآفرین را بداند و از آن حمایت کند، حداقل در کار و فعالیت آنها خللی ایجاد نکند، چرا که سرمایه گذار با آوردن سرمایه خود در عین اینکه بدنبال سود خود می باشد که مسئله ای طبیعی و در ذات سرمایه داری است، اما برای جامعه تباری و سرزمینی ما نیز قابلیت ایجاد اشتغال فراوان بصورت مستقیم و غیر مستقیم نیز فراهم می کند.

هرچند اندیشه نادرستی در جامعه ما وجود دارد که معتقد است برای آنکه سرمایه گذار بختیاری، سود اصلی اش را نَبَرد، حتی حاضر است توسعه اقتصادی بختیاری شکل نگیرد، برای جوانان منطقه خود اشتغال ایجاد نشود و حتی زمین های خودش با ارزش تر نشوند، چون ظاهرا مسئله اصلی برخی نخبگان ما پیشرفت جامعه نیست، مسئله شان این است که چه باید کرد تا ثروتمندان بختیاری، ثروتمند تر نشوند؟

دو استکان چای داغ