«پیله» یا «وسیله»؟فرگرد۱۹۷۴
«پیله» یا «وسیله»؟فرگرد۱۹۷۴

«رایحۀ پول» و «لایحۀ تیول»، مانند «حسِّ ششم» و «دادرس تفهُّم» است، که در صورت نبود آن دیگر «حواسِّ پنجگانه» و «احساس خالصانه»، نمی توانند به خوبی «کاری مفید» و «ابتکاری فردید»انجام دهند. خوبی و بدی پول به «نوع نگاه» و «طوع دیدگاه» ما بستگی‌دارد. پول می‌تواند«وسیله‌ای مفید» یا «پیله‌ای پلید» باشد! آن،«انسان را به […]

«رایحۀ پول» و «لایحۀ تیول»،

مانند «حسِّ ششم» و «دادرس تفهُّم» است،

که در صورت نبود آن دیگر «حواسِّ پنجگانه» و «احساس خالصانه»،

نمی توانند به خوبی «کاری مفید» و «ابتکاری فردید»انجام دهند.

خوبی و بدی پول به «نوع نگاه» و «طوع دیدگاه» ما بستگی‌دارد.

پول می‌تواند«وسیله‌ای مفید» یا «پیله‌ای پلید» باشد!

آن،«انسان را به هدف» می‌رساند و این،«جهان را به تلف»!

پول می‌تواند هر «گرۀ کور» و «گریوۀ دور» را بگشاید،

ولی اگر پول،«هدف زندگی» شود،«شرف ارزندگی»را می‌برد.

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺

لایحه: نوشته،نامه مفصل

تیول: ملک و آب و زمینی که از طرف شاه به کسی واگذار شود

فردید:بلندنظر،زیبانگر

پیله: پرده‌ای است که کرم ابریشم از لعاب دهن به دور خود می‌تند و در میان آن محصور می‌شود

طوع: اطاعت،فرمانبری

گریوه: پشته،تپّه،گردنه

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر