پیش نیازهای اتمام حجت دولتمردان به سایر کشورها!
پیش نیازهای اتمام حجت دولتمردان به سایر کشورها!

رئیس جمهور در سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان، در مصاحبه ای تلویزیونی، در رابطه با حقابه ایران از هیرمند، کلمات تندی خطاب به رهبران طالبان اظهار داشت.

رئیس جمهور در سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان، در مصاحبه ای تلویزیونی، در رابطه با حقابه ایران از هیرمند، کلمات تندی خطاب به رهبران طالبان اظهار داشت.

اقتصاددان: معمولا کاربرد چنین لحنی توسط مقامات بالای سیاسی هر کشور، از رسانه های عمومی، از مراحل انتهایی یک تنش سیاسی است که قبل از آن مذاکرات طولانی دوطرفه و هشدارهای خصوصی سفیران و سایر مقامات سیاسی کشور،  راه به جایی نبرده است. پیش نیاز چنین اتمام حجتی توسط بالاترین مقام سیاسی کشور، حداقل نیازمند مراحل زیر است:

۱- از ماهها قبل درباره حجم آب سدهای مزبور تحقیق شود که آیا حجم آب کافی پشت سد کمال خان و کجکی وجود دارد؟ از گوگل میتوان سطح آب موجود در این سدها را دید هر چند عکس سدهای مزبور در کانال های شبکه های اجتماعی افغانی وجود دارد.   در دست داشتن این اطلاعات برای راستی آزمائی اظهارات مقامات افغان ضروری است. آگاهی از مقدار آب موجود در پشت سدها و در دست داشتن مدارک کافی درباره آن، حد انتظارات از مقامات طالبان و درجه پایبندی آنان به قراراداد  ۱۹۵۱ را مشخص میسازد.

۲- تهیه گزارش محرمانه توسط دستگاههای دولتی مرتبط درباره اهرم های موجود برای فشار به افغانستان و سنجش امکان بکارگیری و تاثیر گذاری آنها در صورت عدم تمکین آنان به تعهدات قراردادی.

۳- تهیه گزارش محرمانه درباره راههای پیش روی افغانستان برای کاهش یا بی اثر کردن اثرات اهرمهای ایران علیه آنها

۴- تاثیر بکارگیری اهرمهای ایران علیه افغانستان در تجارت موجود بین دو کشور و ابعاد تاثیر آن در اقتصاد کشور.

۵- تهیه گزارش محرمانه توسط وزارت امور خارجه درباره عکس العمل و موضع کشورهای دیگر در صورت اعمال اهرمهای فشار از سوی ایران علیه افغانستان بخصوص از سوی کشورهای چین، هند، ‌‌پاکستان، قطر، عربستان و … و موقعیت کشور در مقابل موضع احتمالی آن کشورها.

۶- وضعیت حقوقی و قراردادی ایران در مورد حقابه در صورت مراجعه به مراجع و دادگاههای بین المللی

۷- بررسی افکار عمومی افغان های مقیم ایران در مورد بکارگیری اهرمهای فشار ایران علیه افغانستان و عکس العمل احتمالی آنان

۸- بررسی عکس العمل های احتمالی طالبان در مقابل اتمام حجت رئیس جمهور، با توجه به نیاز شدید طالبان به کسب مشروعیت در بین افکار عمومی افغانها  و مقابله با ایران برای تحریک احساسات ناسیونالیستی.  احتمالا طالبان افغان، برای کسب مشروعیت داخلی، مشتاق درگیری های محدود با ایران است و چگونگی پیش گیری از درگیری های احتمالی.

۹- طالبان یکی از منفورترین نظامهاسی سیاسی در جهان است لیکن کسب منافع کشورهای دیگر از آب گل آلود مقدم بر همه شعارهای حقوق بشری و عدالت خواهانه است و بایستی به شدت مواظب رفتارهای فرصت طلبانه کشورهای دیگر برای سوء استفاده از بحرانهای منطقه ای بود.

۱۰- و بسیاری موارد و نکات  دیگر که کارشناسان و مقامات سیاسی و اقتصادی کشور اشراف بیشتری به آنها دارند.   امید که اتمام حجت ریاست جمهوری پس از اتجام همه مراحل فوق انجام شده باشد