پیشنهاد افزایش مهلت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی
پیشنهاد افزایش مهلت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی

در جلسه هم اندیشی احزاب سیاسی دماوند پیشنهاد افزایش مهلت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی»* سیروس ملکی دبیر حزب اتحاد اسلامی در شهرستان دماوند ضمن اشاره به محدودیتهای ناشی از کرونا و معذوریتهای اجرایی برای تبلیغات عمومی و تشکیل ستادهای انتخاباتی خواستار ارایه پیشنهاد افزایش مهلت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی شدند.

در جلسه هم اندیشی احزاب سیاسی دماوند
پیشنهاد افزایش مهلت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی»* سیروس ملکی دبیر حزب اتحاد اسلامی در شهرستان دماوند ضمن اشاره به محدودیتهای ناشی از کرونا و معذوریتهای اجرایی برای تبلیغات عمومی و تشکیل ستادهای انتخاباتی خواستار ارایه پیشنهاد افزایش مهلت تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی شدند.

  • منبع خبر : اقتصاددان ، امید ایرانیان ، مجید اسماعیل خان طلایی