آیا می دانید درک و رعایت می تواند رشد اقتصاد ملی کشورمان را حداقل تا 70% بهبود دهد؟!

آیا می دانید درک و رعایت می تواند رشد اقتصاد ملی کشورمان را حداقل تا ۷۰% بهبود دهد؟!

اقتصاددان: بر اساس تحقیقاتی که از سال ۸۰ تا امروز به انجام رسانیده ایم؛ عدم رعایت نظم و انضباط و در ساختار و فرهنگ مدیریت اداری و اقتصادی کشور و پاسخگو نبودن به آحاد جامعه ملی بدترین صدمات را به جامعه و اقتصاد وارد نموده و یکی از بزرگترین موانع خودساخته پیشگیری از رشد و ارتقا ضریب بهره وریست.
بی برنامگی؛ بی توجهی به قوانین؛ عدم پاسخگویی و گریز از شفافیت منشا فساد نظام مند و سقوط تمامی مولفه های اجتماعی؛ فرهنگی و اقتصادیست‼️

 سازمانهای موازی؛

اختلال در آمایش سرزمین و ناکار ساختن زیر ساختهای طبیعی و اجتماعی؛
هرز رفتن منابع به خصوص منابع طبیعی و از آن مهمتر نیروهای انسانی؛
گسترش رانت بی بازگشت و مخرب؛
فساد فقر و فحشا… از پیامدهای این بی نظمی و بی انضباطی اجتماعیست.

درک معانی و مفاهیم نظم و انضباط و استقرار آن در نظام مدیریت اجرایی و قضایی و ارزیابی کشور یکی از چالشهای بزرگ و بسیار حایز اهمیت کشور و رعایت آن یک اقدام ملی و میهنیست‼️

برنامه عضویت رسمی و سهیم شدن در امور و منافع سازمانی شبکه ملی مردمی نوآوری کار و کسب گامی بلند در تحقق و استقرار فرهنگ نظم و انضباط در مدیریت بازرگانی و تجارت کشور قلمداد می گردد.

با پیوستن به این جنبش فرهنگی ملی آینده خودتان و کشور را بهینه سازید.

جوان مهر
توسعه سازمان
شبکه ملی نوآوری کار و کسب