پیامدهای تورمی رسوب بالای پول در بانک ها +نمودار
پیامدهای تورمی رسوب بالای پول در بانک ها +نمودار

در روز 10 خرداد ماه، بانک مرکزی 58 همت دیگر نقدینگی در نهادهای مالی بسط داده که نشان می دهد مانده نقدینگی نزد بانک ها از این مسیر برابر با 121 هزار و 300 میلیارد تومان شده است.

در روز ۱۰ خرداد ماه، بانک مرکزی ۵۸ همت دیگر نقدینگی در نهادهای مالی بسط داده که نشان می دهد مانده نقدینگی نزد بانک ها از این مسیر برابر با ۱۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان شده است.

اقتصاددان: با عملیات موردی بانک مرکزی در هفته اخیر، مانده پول نزد بانک ها دو برابر شد. این رقم در هفته اخیر حدودا برابر با ۱۲۰ همت شده و از کانال ۶۰ همت جدا شد. اتفاقی که به عقیده برخی می تواند سویه ای تورمی به همراه داشته باشد.

رسوب بالای پول در بانک ها

سه سال است که بانک مرکزی در عملیات بازار باز سعی می کند تا نقدینگی و کسری پول در بانک ها را مدیریت کند. طرف دیگر با اهمیت در این معاملات، نرخ سودبین بانکی است. نرخ بهره بین بانکی در کشور، می تواند از مسیر مبادلات در بازار باز نیز تنظیم شده و در ادامه بانک مرکزی به این طریق نرخ تورم را کنترل کند.

در همین رابطه معاملات این بازار در هفته های اخیر نشان می دهد برای سه مرحله پیاپی بانک مرکزی ۹۰ همت پول را در بانک ها تزریق کرده تا به نوعی بتواند نیاز بانک هارا ساماندهی کند. تزریقی که از رکورد ۱۲۰ همت در میانه اردیبهشت ماه فاصله زیادی پیدا کرده و تقلیل پیدا کرده بود. اما در هفته اخیر یک اتفاق مهم دیگر در بازار باز روی داده که می تواند به عقیده برخی تبعات تورمی را دربر داشته باشد؛ تزریق موردی در بازار باز.

پیامدهای تورمی رسوب بالای پول در بانک ها +نمودار

اوج گرفتن مانده نقدینگی در بازار باز

هر بار که بانک مرکزی در بازار باز پول تزریق می کند می تواند دوباره آن را از بانک ها در سررسید غالبا یک هفته ای جمع آوری کند. به عنوان مثال در هفته منتهی به ۸ خرداد ماه که بانک مرکزی ۹۰ همت پول در بانک ها تزریق کرده در مقابل ۹۰ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان نیز از این نهادها جمع آوری کرده است. این موضوع به نوعی خالص عملیات بانک مرکزی در این بازار را برابر با منفی ۴۴۰ همت به ثبت رسانده که نشان دهنده عملیات انقباضی این نهاد در بازار باز بوده است.

در صورتی که مجموع خالص عملیات در هفته های متوالی از هغته نخست تا کنون را برآورد کنیم مشاهده می شود مجموع پول مانده در حساب بانک ها از طریق عملیات بازار باز چقدر است؟

تا قبل از آن که بانک مرکزی عملیات موردی این هفته را برگزار کند، ۶۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پول همچنان نزد بانک ها باقی مانده بود. شاخصی که از بخش های پایه پولی شمرده شده و می تواند تورم زایی قابل توجهی را در بر داشته باشد.

اکنون که در روز ۱۰ خرداد ماه، بانک مرکزی ۵۸ همت دیگر نقدینگی در نهادهای مالی بسط داده ، مشاهده می شود مانده نقدینگی نزد بانک ها از این مسیر برابر با ۱۲۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان شده است.

این بیشترین سطح این شاخص در تاریخ بازار باز بوده که تورم زایی این معاملات را در سطح بالایی قرار می دهد. البته در صورتی که بانک مرکزی با احتساب نرخ سود ۲۳ درصدی در هفته بعد دوباره این پول را جمع آوری کند می تواند این شاخص را دوباره به کانال ۶۰ همت برگرداند.

./پ