پشت پرده فرار شاغلان از بخش صنعت
پشت پرده فرار شاغلان از بخش صنعت

نرخ جابجایی شغلی بخش صنعت در تابستان امسال بالا رفته و بیشترین سطح را در میان بخش های دیگر ثبت کرده است. برخی افت سرعت تولید در بخش های صنعتی سال جاری را عامل مهم تغییر شغلی فعالان این بخش در تابستان امسال می دانند.

نرخ جابجایی شغلی بخش صنعت در تابستان امسال بالا رفته و بیشترین سطح را در میان بخش های دیگر ثبت کرده است. برخی افت سرعت تولید در بخش های صنعتی سال جاری را عامل مهم تغییر شغلی فعالان این بخش در تابستان امسال می دانند.

اقتصاددان: نرخ بیکاری در تابستان ۱۴۰۱ معادل با پاییز سال قبل خود یعنی ۸٫۹ درصد به ثبت رسیده است. در این آمارها مشاهده می شود نرخ اشتغال در بخش صنعت ثابت مانده و در مقابل در بخش های خدمات و کشاورزی به ترتیب افزایش و کاهش داشته است. اما این تغییرات در خصوص جابجایی شغلی به نحو دیگری بوده است.

بر اساس آمارهای ثبت شده در مرکز آمار ایران داده های بازار کار در سه بخش مورد ارزیابی قرار می گیرد. این دسته بندی را می توان در ارزیابی رشد اقتصادی نیز مورد توجه قرار داد.

طبق داده های آماری طبق آخرین برآوردها رشد اقتصادی بخش صنعت بالاتر از بخش های دیگر بوده اما نسبت به سال قبل افتی ۹٫۵ واحدی درصدی داشته که بیشترین افت رشد تولید در این بازه زمانی محسوب می شود. به عقیده برخی از کارشناسان این افت سرعت می تواند عامل عمده فرار شاغلین در صنعت در این یک سال بوده باشد.

 پشت پرده فرار شاغلان از بخش صنعت

رکوردزنی جابجایی شغلی در صنعت

براساس داده هایی که مرکز آمار از وضعیت جابجایی شغلی منتشر کرده مشاهده می شود چند درصد از شاغلان در هر بخش در آن گروه ثابت مانده و چند درصد به مقصد بخش های دیگر ترک کرده اند؟

در همین رابطه در تابستان ۱۴۰۱ به طور کلی بیشترین میزان ثبات شغلی در خدمات بوده و برابر با ۹۱٫۱ درصد به ثبت رسیده است. بنابراین ۸٫۹ درصد از بخش خدمات خارج شده و به سایر بخش های اقتصادی منتقل شده اند.

این در حالی است که سطح جابجایی شغلی در بخش صنعت برابر با ۱۷٫۴ درصد بوده است. به این معنا که در این مدت ۱۷٫۴ درصد از شاغلان بخش صنعت به بخش های دیگر نقل مکان کرده اند. ۱۳٫۲ درصد به بخش خدمات و ۴٫۲ درصد کشاورزی.

 پشت پرده فرار شاغلان از بخش صنعت

در ادامه سطح جابجایی شغلی در بخش کشاورزی رده دوم را در این درجه بندی داشته که برابر با ۱۵٫۳ درصد بوده است.

به عبارت دیگر هم سو با کاهش سرعت تولید بخش صنعت در بهار امسال در قیاس با سال گذشته جابجایی شغلی در شاخه صنعت نیز افزایش پیدا کرده و بالاترین سطح را در میان سایرین ثبت کرده است.