پرداخت حقوق شهریور ماه بدون افزایش!
پرداخت حقوق شهریور ماه بدون افزایش!

گزارش ها حاکی از آن است که حقوق شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی بدون افزایش پرداخت شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که حقوق شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی بدون افزایش پرداخت شده است.

اقتصاددان: راهبرد معاصر مدیرعامل تأمین‌ اجتماعی چند روز پیش گفته بود که حقوق شهریور بازنشستگان بر اساس احکام جدید پرداخت می‌شود.گزارش‌ها حاکی از آن است که حقوق این ماه بازنشستگان هم مانند گذشته و بدون افزایش حقوق واریز شده است.