پایان برتری بورس در برابر سکه؟ (۵ فروردین ماه ۱۳۹۹)
پایان برتری بورس در برابر سکه؟ (۵ فروردین ماه ۱۳۹۹)

بر اساس نمودار نسبت سکه به شاخص کل بورس تهران که از تقسیم قیمت پایان هفته سکه بر عدد شاخص کل بورس تهران در آن هفته به دست آمده است، ملاحظه مینمایید که در اکثر هفته های سال 1398 شاهد بازدهی بیشتر شاخص کل بورس نسبت به سکه بوده ایم.

بر اساس نمودار نسبت سکه به شاخص کل بورس تهران که از تقسیم قیمت پایان هفته سکه بر عدد شاخص کل بورس تهران در آن هفته به دست آمده است، ملاحظه مینمایید که در اکثر هفته های سال ۱۳۹۸ شاهد بازدهی بیشتر شاخص کل بورس نسبت به سکه بوده ایم.

پایان برتری بورس در برابر سکه؟ (5 فروردین ماه 1399)

اما به نظر بر اساس سطوح حمایتی این نسبت و قواعد موج شماری در صورت حمایت نسبت در بازه ی مهم ۹۰ – ۷۵ میتوان انتظار یک دوره برتری سکه نسبت به شاخص کل را داشت.

اما درصورت از دست دادن این باند حمایتی همچنان برتری در میزان بازدهی در اختیار شاخص کل خواهد بود.