ویروس کرونا؛ اقتصاد جهان در معرض خطر
ویروس کرونا؛ اقتصاد جهان در معرض خطر

شیوع انسانی ویروس کرونا (۱۹-COVID) رنج فراوان و اخلال اقتصادی عمده‌ای را برای بشر به همراه داشته است.

به گزارش اقتصاددان، رکود تولید در چین در سراسر جهان احساس می‌شود و نقش کلیدی و در حال رشد این کشور را در بازارهای کالا، سفر و گردشگری و زنجیره‌های تأمین جهانی منعکس می‌کند. شیوع متعاقب این بیماری در اقتصادهای دیگر نیز همین اثر را، هر چند در ابعادی کوچکتر، در پی دارد. مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش‌های سیاستی پیرامون بحران کرونا، گزارش منتشر شده توسط OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)در تاریخ ۲ مارچ ۲۰۲۰ با عنوان «ویروس کرونا اقتصاد جهان در معرض خطر» را ترجمه و در اختیار سیاست‌گذاران و پژوهشگران قرار داده است.