واگرایی منفی
واگرایی منفی

آپcci-rsi ثشاهدcci- ختوقاcci-stochastic آپcci شمارتcci ثبهساز cci آباداcci شاوانcci زقیامcci های وبcci بفجرcci شسپاRsi خپارسrsi فاراکrsi واگرایی منفی می‌تونه نشان از شروع اصلاح سهم باشد .   ع

آپcci-rsi
ثشاهدcci-
ختوقاcci-stochastic
آپcci
شمارتcci
ثبهساز cci
آباداcci
شاوانcci
زقیامcci
های وبcci
بفجرcci
شسپاRsi
خپارسrsi
فاراکrsi

واگرایی منفی می‌تونه نشان از شروع اصلاح سهم باشد .

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان