وابستگی کمتر از ۱۰درصدی بودجه۹۹ به منابع نفتی
وابستگی کمتر از ۱۰درصدی بودجه۹۹ به منابع نفتی

در این اینفوگرافیک وابستگی کمتر از ۱۰ درصدی بودجه۹۹ به منابع نفتی مورد بررسی قرار گرفت.منابع درآمدی کشور در ۱۰ماهه اول سال۱۱۷ دصد سال گذشته بود.

وابستگی کمتر از ۱۰درصدی بودجه۹۹ به منابع نفتی