همکاری بین ارکان بازار سرمایه و بانک مرکزی/ کنترل اجرای سیاست‌های پولی
همکاری بین ارکان بازار سرمایه و بانک مرکزی/ کنترل اجرای سیاست‌های پولی

مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند با خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی، اجرای سیاست‌های پولی ‌خود را کنترل کند، افزود: همچنین بانک‌ها نیز به منظور ‌تامین کسری وجوه خود می‌توانند با فروش این اوراق به بانک مرکزی، ‌نقدینگی لازم را تامین کنند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از فرابورس ایران ، مدیرعامل فرابورس با اشاره به راه‌اندازی عملیات بازار باز به عنوان یکی از مهم‌ترین همکاری‌های ‌چهار دهه گذشته بین ارکان بازار سرمایه و بانک مرکزی، گفت: به کمک توسعه ابزارهای بازارمحور ‌سیاست‌های پولی، ‌ ‌تنظیم نرخ سود در بازار صکوک کشور و همچنین مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی از ‌طریق عملیات بازار باز امکان‌پذیر خواهد شد.

امیر هامونی با بیان اینکه بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس، بستری را برای تامین مالی دولت، ‌نهادهای عمومی غیردولتی و نیز بخش ‌خصوصی فراهم می‌کند، اظهار داشت: بر اساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور بانک مرکزی اجازه دارد به ‌انجام عملیات بازار باز و خریدوفروش اوراق مالی اسلامی منتشر شده دولت از طریق بازارهای موجود در ‌فرابورس ایران بپردازد که این طرح از ۲۸ دی‌ماه از طریق بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس کلید خورد.

هامونی با اشاره به اینکه در برهه‌هایی، بازارهای سهام و صکوک تحت تاثیر نوسانات یکدیگر قرار می‌گیرند، اظهارکرد: بانک مرکزی به عنوان یک بازیگر مستقل و بازارگردان بزرگ می‌تواند در بازار ابزارهای مالی اسلامی ورود کرده و به تنظیم نرخ کمک کند. از این رو هم بازار صکوک به تعادل نزدیک ‌می‌شود و هم بازار سرمایه نیز از این موضوع منتفع خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز برای کنترل و یا افزایش ‌نقدینگی، به خریداری یا انتشار اوراق بهادار دست بزند، گفت: در بسیاری از کشورها نیز مهم‌ترین وظیفه بانک ‌مرکزی کنترل نرخ تورم است که این کنترل می‌تواند از طریق عملیات بازار باز صورت ‌گیرد. از سوی دیگر ‌بانک‌های مرکزی کشورها از این عملیات یعنی خریدوفروش اوراق قرضه دولتی برای گسترش یا انقباض ‌میزان پول در ‌سیستم بانکی بهره‌ می‌گیرند که زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم می‌سازد.

مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند با خرید یا فروش اوراق مالی اسلامی، اجرای سیاست‌های پولی ‌خود را کنترل کند، افزود: بانک‌ها نیز به منظور ‌تامین کسری وجوه خود می‌توانند با فروش این اوراق به بانک مرکزی، ‌نقدینگی لازم را تامین کنند؛ چرا که ‌مشتریان معامله‌گر مستقل بانک مرکزی، تمامی بانک‌های دارای مجوز ‌از بانک مرکزی هستند.