همتی خطاب به رئیسی: اعتراضات نتیجه ناتوانی دولت در بهبود زندگی مردم است!
همتی خطاب به رئیسی: اعتراضات نتیجه ناتوانی دولت در بهبود زندگی مردم است!

رییس سابق بانک مرکزی خطاب به رئیسی تاکید کرد: اصلاح شیوه های حکمرانی است، اعمال خشونت بربحران می افزاید. واقعیت با روایت ها تغییر نمی کند.

رییس سابق بانک مرکزی خطاب به رئیسی تاکید کرد: اصلاح شیوه های حکمرانی است، اعمال خشونت بربحران می افزاید. واقعیت با روایت ها تغییر نمی کند.

اقتصاددان: عبدالناصر همتی ، رئیس پیشین بانک مرکزی نوشت: «رئیسی:دانشگاه راهکار برون رفت ارائه دهد. جنگ امروز جنگ روایتهاست. جواب: اعتراضات، نتیجه ناتوانی دولت دربهبود زندگی مردم و نادیده گرفتن مطالبات زنان و جوانان و ناامیدی از اصلاح امور است.

راه حل: اصلاح شیوه های حکمرانی است، اعمال خشونت بربحران می افزاید. واقعیت با روایت ها تغییر نمی کند.»

 همتی خطاب به رئیسی: اعتراضات نتیجه ناتوانی دولت در بهبود زندگی مردم است!