هر ایرانی امسال چقدر یارانه گرفت؟
هر ایرانی امسال چقدر یارانه گرفت؟

یارانه اسفندماه ساعت ۲۴ بیست اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

به گزارش اقتصاددان، صدو نهمین یارانه نقدی خانوارها ساعت ۲۴ بیستم اسفند به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.

یارانه اسفندماه آخرین مرحله واریز یارانه در سال ۹۸ بود. یارانه نقدی این ماه نیز طبق روال گذشته برای هر نفر ۴۵.۵ هزار تومان بود.

یارانه اسفند مرحله ۱۰۹ پرداخت یارانه نقدی از ابتدای شروع آن از دی ماه سال ۸۸ است. هر ماه در حدود ۲۴ میلیون خانوار که شامل ۷۸ میلیون ایرانی است یارانه نقدی می‌گیرند.

هر ایرانی که از ابتدای پرداخت یارانه نقدی در لیست یارانه بگیران بوده است برابر با ۴۹۵۹۵۰۰ تومان یارانه نقدی گرفته است. دریافت کنندگان یارانه نقدی در سالجاری نیز هر کدام ۵۴۶۰۰۰ تومان از دولت یارانه دریافت کرده‌اند.

هر ماه حدود ۳۵۴۹ میلیارد تومان یارانه مستقیم و نقدی پرداخت می‌شود. در مرحله ۱۰۹ پرداخت یارانه از دی ماه ۸۸ تا اسفند ۹۸ حدود ۳۸۶ تریلیون و ۸۴۱ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده است.