نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر
نقش حکمرانی خوب در کاهش فسادوفقر

اقتصاددان : حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است که از ترکیب علوم سیاسی و مدیریت دولتی به وجود آمدهاست .در حکمرانی خوب کیفیت دولت برای انجام سیاستها مدنظر میباشد نه کمیت آن. تحقیقات دانشمندان نشان داده درمناطقی که شاهد ضعف شاخصه های حکمرانی خوب هستیم درصد بیشتری از فساد به چشم می خورد.جامعه ایران ،اگر چه، […]

اقتصاددان : حکمرانی خوب مفهوم جدیدی است که از ترکیب علوم سیاسی و مدیریت دولتی به وجود آمدهاست .در حکمرانی خوب کیفیت دولت برای انجام سیاستها مدنظر میباشد نه کمیت آن. تحقیقات دانشمندان نشان داده درمناطقی که شاهد ضعف شاخصه های حکمرانی خوب هستیم درصد بیشتری از فساد به چشم می خورد.جامعه ایران ،اگر چه، جامعه ای مذهبی است که در آن فساد را پدیده ای زشت شناخته اند ،با این حال شاهد گسترش فساد در ایران هستیم این وضعیت می تواند تبعاتی از جمله ،افزایش فاصله طبقاتی ،از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به حکومت به همراه داشته باشد. ضعف شاخصه های حکمرانی خوب همچنین می تواند فقررادر جامعه گسترش دهد که این مسئله ممکن است منجر به وقوع شورش های مردمی در یک جامعه گردد.هدف این پژوهش بیان ارتباطی است که بین مظاهر فساد اقتصادی و اداری در ایران و ضعف شاخصه های حکمرانی وجود دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ، ضعف شاخصه های حکمروانی خوب، همچون شفافیت،مشارکت،پاسخگویی وحاکمیت قانون درشیوه های حکومت داری،از جمله دالیل گسترش فساد ،و افزایش فقر در ایران می باشد که می توان با نزدیکتر شدن به ویژگیهای حکمرانی خوب تا حدود زیادی از گسترش فساد و فقر جلوگیری شود.ع

  • نویسنده : عسکری پورحبیب