معضل ضمانت برای مددجویان
معضل ضمانت برای مددجویان

معضل ضمانت برای مددجویان معضلی به نام ضمانت برای اشتغال وگرفتن وام وتسهیلات از بانک‌هابرای مددجویان کمیته امداد وبهزیستی وموسسات وخیریها گریبانگیر همه کسانی هست که به نوعی می‌خواهند از بانک‌های عامل وطرف قرار داد کمیته امدادو بهزیستی وموسسات خیریه وام‌های ضروری دریافت نمایند ویا بخواهند به استخدام دربیآیند قراردارد. اشخاص متشخص به هنگام دریافت […]

معضل ضمانت برای مددجویان

معضلی به نام ضمانت برای اشتغال وگرفتن وام وتسهیلات از بانک‌هابرای مددجویان کمیته امداد وبهزیستی وموسسات وخیریها گریبانگیر همه کسانی هست که به نوعی می‌خواهند از بانک‌های عامل وطرف قرار داد کمیته امدادو بهزیستی وموسسات خیریه وام‌های ضروری دریافت نمایند ویا بخواهند به استخدام دربیآیند قراردارد.
اشخاص متشخص به هنگام دریافت وام برای خود ویا فرزندانشان با قرار دادن وثیقه های ملکی ویا با توجه به اعتبار مالی وشغلی ضامن های دارای شرایط را به بانک‌ها معرفی می نمایند اما مددجویان کمیته امداد وبهزیستی وخیریه ها که همه آن‌ها افراد ی را تحت پوشش خود قرار داده اند که یا زنان سرپرست خانوار ویا بدسرپرست ویا زندانیان آزاد شده ازبند ویا معتادین باز گشته از اعتیاد ویا فرزندان بی سرپرست ویا بد سرپرست هستند چگونه امکان دارد شخصی بتواندضمانت این افراد را با توجه به شرایط کنونی به این افراد اعتماد کند تا بتوانند یک وام ۱۰ یا ۱۰۰ میلیونی از بانک‌های معرفی شده از سازمان‌های حمایتی دریافت نمایند .حتی بعضی از بستگان وافراد درجه یک هم از ضمانت این افراد صرفنظر می کنند وبه آنان جهت تامین پرداخت اقساط به شک می افتند لذا کمیته امداد وبهزیستی وخیرین وموسسات باید قوانینی تصویب نمایند که خود همانند پدر وقیمی محکم واستوار به ضمانت واعتبار دهی به مددجویان خود درآیند وبه معرفی به بانک بسنده نکنند چرا که برای این افراد با توجه به شرایط شان تامین ضامن کاری بسیار سخت است وچه بسیار از مددجویان که به همین دلیل نتوانسته اند از بانک‌های عامل جهت اشتغالزایی خود ویا تامین جهیزیه ویا پول پیش و…..وام دریافت نمایندوچه بسیار از این مددجویان که برای گرفتن ضامن ویا وثیقه‌ ویا معرف مجبور به کوچک شدن والتماس ویا تن دادن به خیلی از خواست ها نابه جا برای تامین این منظور شده اند .لذا از تمام مسئولین مرتبط با این مددجویان درخواست عاجزانه دارم جهت رفع این معضل بی ضمانتی در گرفتن وام ویا معرفی در اشتغال تدبیری نمایند که در غیر اینصورت بیش از نیمی از این مددجویان بخاطر این معضل باید با بدبختی ومشکلات سخت وطاقت فرسا به گذران زندگی خود بپردازند که دراین صورت ما مسئول پاسخگوئی در آخرت بخاطر این معضل درحق این مددجویان خواهیم بود.
ومن الله توفیق

ابوالفضل هنانیان
کارشناس ارشد کارآفرینی
خبرنگار وفعال اجتماعی

  • نویسنده : ابوالفضل حنانیان