«مایۀ رنجش» در «سایۀ سنجش».فرگرد ۱۸۷۳
«مایۀ رنجش» در «سایۀ سنجش».فرگرد ۱۸۷۳

ما چه بسیار «خوی های زشت» را چون «تابوهای سرشت»، در «نهان، نهُفته» و در «پنهان، خُفته» داریم، ولی از وجود آن ها نه «می رنجیم» و نه در «شکنجیم»؛ امّا اگر «نشانه ای اندک» و «بهانه ای کوچک» از آن «حواس» را در دیگری «احساس» کنیم ، به شدّت «آزُرده» و «سرخورده» می شویم. […]

ما چه بسیار «خوی های زشت» را چون «تابوهای سرشت»،

در «نهان، نهُفته» و در «پنهان، خُفته» داریم،

ولی از وجود آن ها نه «می رنجیم» و نه در «شکنجیم»؛

امّا اگر «نشانه ای اندک» و «بهانه ای کوچک»

از آن «حواس» را در دیگری «احساس» کنیم ،

به شدّت «آزُرده» و «سرخورده» می شویم.

بیاییم نخست خویش را از «رذایل بپیراییم» و به «فضایل بیاراییم»،

تا «مایۀ رنجش» را از «سایۀ سنجش» بزداییم!

💖 ☀️ 💖 ☀️ 💖 ☀️ 💖💖 ☀️ 💖

تابو: شخصی یا چیزی مقدس که دست زدن به آن ممنوع باشد

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر