ماشین فرسوده یا مدیر فرسوده؟!
ماشین فرسوده یا مدیر فرسوده؟!

گفت: به ماشین بالای 25 سال کارت سوخت نمی دهند. گفتم: خب،کار درستی می کنند. گفت: ولی به مدیر بالای 70 سال پُست مدیریتی می دهند. درحالی که مدیر فرسوده از ماشین فرسوده زیانش بیشتر است!...

گفت: به ماشین بالای ۲۵ سال کارت سوخت نمی دهند.

گفتم: خب،کار درستی می کنند.

گفت: ولی به مدیر بالای ۷۰ سال پُست مدیریتی می دهند. درحالی که مدیر فرسوده از ماشین فرسوده زیانش بیشتر است!

گفتم:احتمالاً این گونه مدیران پیر نیستند! از بس برای مردم جوش و غُصّه خورده اند،پیر و فرسوده شده اند!

گفت: آیا نمی شود کمی از این جوش و غُصّه ها را برای مدیران جوان بگذارند؟

می گویند زن و شوهری بودند که هر گاه زن سفره می انداخت و غذا می آورد،خودش غذا نمی خورد و هر چه شوهرش اصرار می کرد که چرا غذا نمی خوری،زن می گفت:

از صبح تا حالا این قدر جوش و غُصّه خورده ام که دیگر نمی توانم غذا بخورم!

شوهر با شکّ و تردید این حرف ها را می شنید،ولی نمی توانست باور کند،بنابراین روزی که زن در آشپزخانه مشغول پخت و پز بود، مرد آهسته و محرمانه به بالای پشت بام رفت و از پنجره سقف آشپزخانه نگاه کرد و دید که زن گوشت های لُخم و خالص را از دیگ برمی دارد و با ولع می خورَد!مرد مدتی نگریست و دیگر طاقت نیاورد و سرش را داخل کرد و گفت:

همسر عزیزم! لطفا کمی از این جوش و غُصّه ها را برای من هم بگذار!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!