لُرها و تکروی های خانمان سوز
لُرها و تکروی های خانمان سوز

فردگرایی اندیشه ای اجتماعی است که بر ارزش اخلاقیِ فرد تاکید دارد و باور دارد که

ابوالفضل بابادی شوراب

فردگرایی اندیشه ای اجتماعی است که بر ارزش اخلاقیِ فرد تاکید دارد و باور دارد که هر انسانی دارای حریم خصوصی فیزیکی و روانی و دیدگاه فردی و دیگر حقوق اساسی است که در هر شرایطی باید محترم شمرده شوند.

در مقابل، تکروی مفهومی متمایز از فردگرایی است، تکروی به رسمیت شناختن این حقوق تنها برای خود و یا نزدیکان و سلب آن از دیگرانی که معمولا به چشم رقیب دیده می شوند است.

از نگاه تکروها بخاطر کسب منافع فردی می توان منافع افراد دیگر و جامعه را به هیچ انگاشت و از بین برد.

شوربختانه دیدگاه تکروی در لر نهادینه شده و هر لحظه در این جامعه بازتولید می شود، بطور مثال مدتی پیش شخصی بخاطر رقابت فردی و اختلافات خانوادگی، ادعاهای کذبی را علیه سپهبد تیمور بختیار در افکار عمومی بیان کرد و حیثیت قوم لر را به سخره گرفت.

برخی دیگر که بی توجه به رهنمودهای اندیشمندان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لر، در کارناوال های انتخاباتی شرکت می کنند و متوجه نیستند و یا شاید هم برای شان اهمیت ندارد که حضور ناآگاهانه شان چه ضربه ای به سرمایه اجتماعی لر در حال و آینده می زند و صرفا به خودنمایی فردی و کسب منافع شخصی خود می اندیشند.

  • نویسنده : ابوالفضل بابادی شوراب