قیمت گوشی (محدوده ۱میلیون تومان) ۴اردیبهشت
قیمت گوشی (محدوده ۱میلیون تومان) ۴اردیبهشت

آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع موبایل کمتر از یک میلیون تومان در سطح بازار تهران است؛

اقتصاددان: آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع موبایل کمتر از یک میلیون تومان در سطح بازار تهران است؛

قیمت گوشی (محدوده ۱میلیون تومان) ۴اردیبهشت