فقر دشمن و آفت آگاهی است
فقر دشمن و آفت آگاهی است

طرحی بسیار پرمعنا از پاول کوژینسکی کارتونیست بزرگ لهستانی که نشان می‌دهد انسان گرسنه در درجه نخست هدفی جز سیر شدن شکم ندارد و غم نان اجازه نمی‌دهد که...

طرحی بسیار پرمعنا از پاول کوژینسکی کارتونیست بزرگ لهستانی که نشان می‌دهد انسان گرسنه در درجه نخست هدفی جز سیر شدن شکم ندارد و غم نان اجازه نمی‌دهد که انسان به تماشای جهان بنشیند ، در زندگی عمیق شود ، کتاب بخواند ، یاد بگیرد و آگاهی‌اش را بالا برده و به جهان اطراف خود بیاندیشند.

اقتصاددان: آدمی در نتیجه زندگی فقیرانه پا را فراتر از جهل نمی‌گذارد . به همین دلیل است که گرسنه نگه داشتن اکثریت ملتی ضامن بقای طبقات حاکمه است.

شاید برای همین است که حکومتهای دیکتاتور ، ضرورتی نمی‌بینند تا ریشه فقر را بخشکانند. حتی برخی طبقات حاکمه به منظور اطمینان یافتن از ادامه حاکمیت خود ، اکثریت ملتشان را به عمد گرسنه نگه می‌دارند ، آن را تمجید و برای آن پاداش‌های معنوی ایجاد می‌کنند.

هر کجا فقر تمجید ، و داشتن سرمایه و پول تقبیح شد ، شکم‌ها را هدف نگرفته‌اند ، تفکر و آگاهی و مغزها را نشانه گرفته‌اند…

چیزی که با فقر یکجا جمع نمی‌شود ، آگاهی است.