هر پگاه نو با یک نگاه نو   #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۴)    «فسادِ بی هزینه» و «استبدادِ نهادینه»   در جوامعی که «رنگِ بیداد» و «فرهنگِ استبداد» بر آن سایه افکنده، هر «شهروند» در مُلکِ خویش یک «خداوند» است! در این شهر هر یک از «عامّه»،«خودکامه» است! شاه بر «اریکۀ کاخ» فرمان می راند و شاهک […]

هر پگاه نو با یک نگاه نو

 

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۴) 

 

«فسادِ بی هزینه» و «استبدادِ نهادینه»

 

در جوامعی که «رنگِ بیداد» و «فرهنگِ استبداد» بر آن سایه افکنده،

هر «شهروند» در مُلکِ خویش یک «خداوند» است!

در این شهر هر یک از «عامّه»،«خودکامه» است!

شاه بر «اریکۀ کاخ» فرمان می راند و شاهک بر «باریکۀ کوخ»!

در این «اقلیمِ پریش» هر کس به فکرِ «گلیمِ خویش» است.

هر مدیر، فرودستان را «تاراج» می کند و به فرادستان «باج» می دهد.

در این نظام،«فساد،بی هزینه» و «استبداد،نهادینه»می شود.

شهروندِ «پاکدست» و «حق پرست» در این شهر

«وصله ای ناهمرنگ» و «اصله ای ناهماهنگ» است.

قدرتمداری که «دار» را نمادِ «اقتدار» پندارد،

در آن «دَیر و دیار»،هیچ «دَیّاری» به رستگاری نمی رسد!

بستر این جامعه برای «فساد»،«استعداد» دارد.

در اینجا «ندار» را به «دار» می زنند و با «دارا»،«مُدارا» می کنند!

مردم آن گاه «روی رستگاری» را می بینند،که «بوی بیداری» را احساس کنند

و خودکامه را از «فرازِ تختِ طاغوت» به «ترازِ تختۀ تابوت» فروکشند!

 

#شفیعی_مطهر

——————————

 

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

 

  • نویسنده : شفیعی مطهر