فروش ۲ هزار میلیاردی اوراق در حراج پانزدهم
فروش ۲ هزار میلیاردی اوراق در حراج پانزدهم

در مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی 2 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شد. طبق آمارها باوجود آن که کاهشی 37 درصدی در این معاملات رخ داده اما هنوز سطح فروش اوراق در مراحل بالایی قرار داشته است.

در مرحله پانزدهم حراج اوراق بدهی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی در بازار فروخته شد. طبق آمارها باوجود آن که کاهشی ۳۷ درصدی در این معاملات رخ داده اما هنوز سطح فروش اوراق در مراحل بالایی قرار داشته است.

اقتصاددان: در هفته منتهی به ۸ شهریور ماه در حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان ارواق بدهی دولتی به بانک ها و بورسی ها فروخته شد. در این بازار فروشنده دولت است و خریدار نهادهای مالی و تامین سرمایه.

هرچه به اعتقاد برخی کارشناسان فروش دولت در این بازار بیشتر باشد تامین کسری بودجه دولت از مسیرغیر تورمی هموار تر شده و در نهایت از رشد تورم جلوگیری بیشتری به عمل خواهد آمد.

در همین رابطه اکنون در پانزدهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی سهم معاملات افزایش قابل توجهی پیدا کرده که ناشی از یک اتفاق کم سابقه بوده است.

سهم بالای معاملات اوراق در حراج پانزدهم

در هفته منتهی به ۸ شهریور ماه از میان اوراق عرضه شده در بازار در حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که از این رقم در هفته گذشته در حدود ۳۷ درصد کاهش نسبت به هفته قبل پیدا کرده است.

در این بازار بانک ها سهمی برابر با ۸۷۰ میلیارد تومان داشته که کمتر از نصف معاملات این هفته بوده است.

این در حالی است که حجم مشارکت بورسی ها در بازار برابر با هزار و ۴۳۰ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

یکی از مهم ترین دلایل در خصوص رشد مشارکت در این هفته ریشه در نرخ بالای سود اوراق داشته است.

فروش ۴ دسته اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته اخیر اوراق عرضه شده در بازار در ۴ دسته بوده است. اراد ۱۰۷ تا ۱۱۲٫

تفکیک اوراق نشان می دهد در این مقطع اراد ۱۰۹ و اراد ۱۱۱ نرخ سودی کمتر از ۲۲ درصد داشته که برابر با ۲۱٫۵۸ و ۲۱٫۵۹ درصد بوده است.

این در حالی است که اراد ۱۰۷ و اراد ۱۱۱ دراین بازار نرخ سود شان برابر با ۲۲٫۳ درصد بوده که در بازار سه سال اخیر کم سابقه بوده است.

 فروش 2 هزار میلیاردی اوراق در حراج پانزدهم