فرمول قیمت گذاری سهام پس از افزایش سرمایه
فرمول قیمت گذاری سهام پس از افزایش سرمایه

  قیمت قبل از افزایش سرمایه +مبلغ آورده نقدی / مقدار افزایش سرمایه+۱ سوالات :سهامداری بعد از مجمع شستا /…سهم خویش را به فروش برساند آیا سهام جایزه به وی تعلق می پذیرد و یا باید تا روز توزیع سهام جایزه سهامدار شستاباشد؟ مهم روز مجمع هست که شما رفتی باهاش مجمع فرآیند افزایش سرمایه […]

 

قیمت قبل از افزایش سرمایه +مبلغ آورده نقدی
/ مقدار افزایش سرمایه+۱

سوالات :سهامداری بعد از مجمع شستا /…سهم خویش را به فروش برساند آیا سهام جایزه به وی تعلق می پذیرد و یا باید تا روز توزیع سهام جایزه سهامدار شستاباشد؟
مهم روز مجمع هست که شما رفتی باهاش مجمع

فرآیند افزایش سرمایه ۴ مرحله می باشد که هنوز مرحله اول شستا انجام نشده.
سهام جایزه بعد از تکمیل ۴ مرحله و صدور مجوز افزایش سرمایه از سازمان بورس و بدنبال آن اجرای مجمع فرق العاده افزایش سرمایه ، به سهامدار تعلق میگیرد
که بعد از حدود ۴ ماه در پورتفو می نشیند
فرمول افزایش سرمایه بشرح زیر است :
قیمت قبل از افزایش سرمایه +مبلغ اورده نقدی
/ مقدار افزایش سرمایه+۱

 

 

 

ع