فرض کنید فردا توافق امضا شد آیا دولت برنامه دارد؟
فرض کنید فردا توافق امضا شد آیا دولت برنامه دارد؟

دولت سیزدهم بایدنه از الان که از ماهها پیش و از ابتدای دولت اتاق فرماندهی اقتصادی ایجاد میکرد که برای  صبح روز توافق برنامه داشته باشد و برای شوک های انتظاری اولیه تا ورود ارز به اقتصاد کشور آماده وبرنامه داشته باشد.

دولت سیزدهم بایدنه از الان که از ماهها پیش و از ابتدای دولت اتاق فرماندهی اقتصادی ایجاد میکرد که برای  صبح روز توافق برنامه داشته باشد و برای شوک های انتظاری اولیه تا ورود ارز به اقتصاد کشور آماده وبرنامه داشته باشد.

اقتصاددان: بارها گفتیم تحریم را موقت نگاه کنید و برای رفع آن تلاش و اصلا فکرکنید فردا تحریم نیست حالا چه برنامه ای داریم؟

آیا fatf مانعی برای انجام کارهست با نه؟

اگرهست دررفع آن چه کردید و جه برنامه دارید؟

اقتصادکه به دلیل تحریم ها برخی اجزایش نیاز به بازسازی، احیا و به روز رسانی دارد به خصوص اینکه بسیاری از کارخانجات به دلیل نداشتن مواداولیه به روز و تکنولوژی بخش عمده آن غیرفعال است

بانکهایی که قرارست فردای رفع تحریم کاربانکی بین المللی کنندآماده نیستند آموزش ندیده اند دراین دوره طولانی قطع ارتباط با دنیا بسیاری ازکارشناسان زبده بانکی بازنشسته و یا به خارج رفته اند پس خیلی کارداریم تابتوانیم بهره اقتصادی این توافق را که بیست سال است دررفت وبرگشت هستیم بتوانیم ببریم این یک آماده باش است آماده باش فوری واحتیاطی برای فرونشاندن آتش ویک خطر بزرگ امروزبه جای تغییر در مواد قانون بانک مرکزی و بانکها همه نیروها رابسیح کنیم دربانکهابرای رفع تحریم نه اینکه نیروهای بانکی باقانون جدید احساس کنند کارآیی پایین میاید و بی انگیزه شود ویااینکه یک قانون آزمایشی که فردا دائم به مشکل میخورد ونمیداننددرپروسه بروکراسی اداری آن رابه کجاارجاع دهند

حال که مجلس دنبال این تغییر مهم است حداقل بک دوره آزمایشی برای آن قراردهند
مجلس تمام قوای خودرابسیج کند برای فردای رفع تحریم برنامه بنویسد

  • نویسنده : یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی