فرایند دموکراسی  
 فرایند دموکراسی  

مردم پشتوانهء دموکراسی  اند ،وبا مشارکت واقعی  آنها حکومت مردمسالار شکل میگیرد و از همه توان جامعه برای پیشرفت کشور میتوان استفاده کرد. کارهای تشکیلاتی وحزبی باید در کشور جدی دنبال شود وتبدیل به یک مطالبه عمومی شود.

مردم  کلید واژهء اساسی

فرایند دموکراسی

 

مردم پشتوانهء دموکراسی  اند ،وبا مشارکت واقعی  آنها حکومت مردمسالار شکل میگیرد و از همه توان جامعه برای پیشرفت کشور میتوان استفاده کرد. کارهای تشکیلاتی وحزبی باید در کشور جدی دنبال شود وتبدیل به یک مطالبه عمومی شود.

احزاب در بالا بردن بینش سیاسی مردم نقش یک شتاب دهنده رادارند .گروهی ازمردم که عموما از الیت ها هستند در ابتدا احزاب را تشکیل میدهند  وسپس خود احزاب موجب تشکل ونیروهای هم افزایی میشوند،

ویک حرکت دوطرفه را ایجاد میکنند،نیروهایی که خاصیت تعاملی دارند وهیچ کدام از عناصر جامعه در وضعیت انفعالی نیستند.هرگاه در یک جامعه عناصر منفعل زیاد باشند آن جامعه دچار انسداد میشود ودر نهایت رو به قهقرا ونیستی می نهد .در حقیقت افراد حقیقی(مردم) برای اینکه بتوانند نیرو و پتانسیل خود را حاکم برجامعه کنند یک شخصیت حقوقی(حزب) را شکل میدهند تا به جای آنها به ایفای نقش بپردازد.بنابراین

واژه مردم

در این فرایند یک واژه اساسی وپایه است .ونهایتا این فرایند در برایند خود منتهی به حکومتهای دموکراتیک میشود.

دردانایی مارا یاری نمایید

 

نادر کریمی -کارآفرین وکنشگر فرهنگی سیاسی