علم اقتصاد اسلامی و غیراسلامی ندارد
علم اقتصاد اسلامی و غیراسلامی ندارد

وجود علمی به اسم اقتصاد اسلامی مانند اسلامی بودن یا نبودن علوم انسانی، موضوع پرچالشی است که با داغ شدن مناظره‌های تلویزیونی دوباره به محافل علمی و رسانه‌ای بازگشته است.

وجود علمی به اسم اقتصاد اسلامی مانند اسلامی بودن یا نبودن علوم انسانی، موضوع پرچالشی است که با داغ شدن مناظره‌های تلویزیونی دوباره به محافل علمی و رسانه‌ای بازگشته است.

اقتصاددان: آیا اقتصاد علم به معنای علم تجربی است؟

آیا گزاره‌های علم اقتصاد، از نوع گزاره‌های هنجاری و نرماتیو است یا اثباتی و پازتیو؟

آیا اقتصاد اسلامی به معنای تطبیق رفتار مردم با فقه است یا علم بررسی رفتار مردم با یکدیگر؟

آیا اقتصاد اسلامی به معنای برنامه فقهی به عنوان مثال روش کاهش تورم و بیکاری و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد؟

آیا می‌توان ادعا کرد که محمدباقر صدر، شهید مطهری یا سایرین نوعی از مکتب اسلامی اقتصاد را در برابر نسخه‌های غربی مکاتب کلاسیک، نئوکلاسیک، تاریخی آلمان یا نهادگرایی معرفی کرده‌اند؟

در همین راستا اکوایران با غلامرضا کشاورز حداد استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفتگویی انجام داده است.