هر پگاه نو با یک نگاه نو #دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۵)  «عبرت ها» و «عبارت ها»!  من در عمر خود چه «چیزهایی ارزشمند» و چه «عزیزهایی ورجاوند» را از دست دادم، ولی کوشیدم در ازای «باخت ها»،«شناخت ها»یی به دست آورم. من سعی کردم پس از هر «شکست،برخیزم» و با هر «بُن بست،بستیزم». تلاش کردم از هر […]

هر پگاه نو با یک نگاه نو

#دل_دیدنی_های_شهرسرب_وسراب(فرگرد ۱۳۱۵) 

«عبرت ها» و «عبارت ها»! 

من در عمر خود چه «چیزهایی ارزشمند»

و چه «عزیزهایی ورجاوند» را از دست دادم،

ولی کوشیدم در ازای «باخت ها»،«شناخت ها»یی به دست آورم.

من سعی کردم پس از هر «شکست،برخیزم» و با هر «بُن بست،بستیزم».

تلاش کردم از هر «عبارت،عبرت» بگیرم و از هر «عُسرت،فُرصت» بسازم.

از «ترس ها»،«درس ها» گرفتم و از «سایش ها»،«آسایش ها»!

اگر به همه «پدیده ها» و «آفریده ها» به دیدۀ عبرت بنگریم،

همۀ «روزگار»،«آموزگار» است و همۀ «رموز»،«درس آموز»!

با این بینش،همۀ «شکست ها به پیروزی» می انجامد

و همۀ «بن بست ها به بهروزی»!

#شفیعی_مطهر 

————————————–

عبارت: تعبیرکردن سخن، ادای سخن، ترکیب الفاظ

عُسرت: تنگی، سختی،دشواری، تنگدستی،بی چیزی

کانال رسمی تلگرام گاه گویه های مطهر

 https://t.me/amotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر