شکاف اهواز با متروپلیس آرمانی
شکاف اهواز با متروپلیس آرمانی

رامین پرویزی بابادی کارشناس ارشد حقوق بر طبق تعریف سازمان ملل، واژه کلانشهر یا متروپلیس به شهرهایی اطلاق می گردد که دارای جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر بوده، ولی در ایران شهرهایی که از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در بین سایر شهرهای دیگر از موقعیت مناسبی برخوردار باشند، صرف نظر از آمارجمعیتی اعلام شده […]

رامین پرویزی بابادی
کارشناس ارشد حقوق

بر طبق تعریف سازمان ملل، واژه کلانشهر یا متروپلیس به شهرهایی اطلاق می گردد که دارای جمعیتی بالغ بر چهار میلیون نفر بوده، ولی در ایران شهرهایی که از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در بین سایر شهرهای دیگر از موقعیت مناسبی برخوردار باشند، صرف نظر از آمارجمعیتی اعلام شده سازمان ملل، کلانشهر نامیده می شوند.

ولی با تعریف جدیدی که در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد، شهرهای با جمعیت پانصد هزار نفر نیز کلانشهر محسوب می گردند.

اهواز بعنوان متروپلیسی در استان مرزی با رنگین کمانی از اقوام که از لحاظ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرآمد کلیه شهرهای ایران بوده، با سیل عظیمی از مهاجرت از سایر شهرها و روستاهای استان و کشور مواجه است.

این مهاجرت ها و افزایش جمعیت، باعث ناهماهنگی و ناکارامدی در برنامه ریزی های شهری بویژه در مدیریت شهری و سازمان های وابسته گردیده که روز به روز میان اهواز با متروپلیس آرمانی فاصله انداخته است.

بی شک ایجاد این فاصله و شکاف بزرگ میان آنچه هست و آنچه که بعنوان یک کلانشهر آرمانی باید باشد، موج نارضایتی شهروندان را به سونامی نگرانی از آینده تبدیل خواهد کرد، که اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود، شاهد کوچ شهروندان اهوازی به کلانشهرهایی با وضعیت نسبی خدمات شهری و رعایت حقوق شهروندی مناسب تر، خواهیم بود.

دو استکان چای داغ