شورای نگهبان مالیات بر خانه‌های خالی را برگشت داد
شورای نگهبان مالیات بر خانه‌های خالی را برگشت داد

اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به وضع مالیات برای خانه‌های خالی که ۱۵ مرداد در مجلس به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با ۲۱ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شد. این ماده واحده چندین اشکال و ایراد مهم دارد! ابهام در تعریف […]

اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به وضع مالیات برای خانه‌های خالی که ۱۵ مرداد در مجلس به تصویب رسید، در جلسه ۲۲ مرداد شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با ۲۱ مورد ایراد از سوی این شورا مواجه شد. این ماده واحده چندین اشکال و ایراد مهم دارد! ابهام در تعریف «خانه خالی»، ابهام در معافیت از پرداخت مالیات تا چهار ماه پیوسته خالی بودن ملک، وضع مالیات دو برابری مالکان حقوقی نسبت به مالکان حقیقی از جمله ایرادات شورای نگهبان به این طرح است