شهربندرعباس بهترین منطقه گردشگری وصیادی جنوب کشور رادریابیم
شهربندرعباس بهترین منطقه گردشگری وصیادی جنوب کشور رادریابیم

شهربندرعباس بهترین منطقه گردشگری وصیادی جنوب کشور رادریابیم

مشاورکارآفرینی دکتر هنانیان:
درسفر که به بندرعباس منطقه زیبا وقطب گردشگری وصید ماهی در جنوب ایران داشتنم متاسفانه بر عکس کشورهای که از مناطق گردشگری به عنوان سرمایه ملی به آن توجه دارند برعکس در مناطق گردشگری همچون جزیره قشم، جزیره هرمز ، جزیره هنگام وبند رعباس این پتانسیل های گردشگری وجذب توریست واشتغال زایی توجه چندانی به آنان نشده است لذا جا دارد مسئولین مربوطه به این قطب گردشگری واقتصادی توجه بیشتری نمایند وبا جذب سرمایه گذارهای داخلی و خارجی به آباد سازی وآماده سازی این مناطق از نظر کلیه استانداردهای گردشگری توجه بیشتری نمایند وبا گذر از میدان ماهی فروشان بندرعباس وایستگاه بارگیری لنج های ماهیگیری به مشکلات زیادی که هموطنان عزیزمان در آن منطقه
به اینجانب بازگو نمودند که بر حسب وظیفه جهت رسیدگی ورفع آنان به شما مسئولین اطلاع رسانی
می نمایم ‌:

۱_ ایجاد مناطق حفاظت شده جهت اقامت مهمانان
۲_ تجهیز مناطق واقامتگاه های گردشگری به امکانات رفاهی وامنیتی
۳_ زیبا سازی شهر و رسیدگی وبازسازی میراث فرهنگی شهر زیبای بندرعباس
۳_ تجهیز مراکز درمانی وبیمارستانها
۴_ تامین آب آشامیدنی شهر

همچنین بانشستن پای صیادان منطقه به مشکلات زیر می‌توان اشاره نمود:
۱_ نداشتن امکانات بهداشتی ورفاهی در منطقه بندرگاه صیادی
۲_ نداشتن روشنایی کافی وپریزهای برق جهت استفاده روشنایی لنج ها هنگام تخلیه وآماده سازی
۳_ نبود امکانات لازم جهت تامین آب آشامیدنی لنج ها وکشتی ها
۴_نبود استراحتگاه های کارگری
۵_ ایجاد امنیت لازم در بندرگاه
۶_ تداخل لنج وکشتیهای باربری در بندرگاه صیادی
۴_ جلوگیری از حضور صیادان بدون پروانه بهره برداری وغیر مجاز
۵_حدف واسطه ها در فروش ماهی وقیمت گذاری مناسب
۶_ ایجاد گشت‌های بازدارنده از طرف شیلات جهت برخورد با صیادان غیر مجاز
۷_ایجاد ایستگاه های کافی جهت سوخت رسانی ،تخلیه باروبارگیری
۹ _انتقال ماهی فروشان خیابانی به بازار ماهی فروشان
۱۰_جلوگیری از صید بیرویه وزمان بندی مناسب

۱۱_ارتباط وپیگیری با مسئولین ،پیشکسوتان ‘
صیادان وماهی فروشان جهت رفع مشکلات منطقه
۱۲_جلوگیری از آلودگی آب‌های ساحلی ولا روبی مناطق صیادی وبندرگاه
۱۳_ انتقال لنجها وکشتیها ی فرسوده وخراب ویا فاقد فعالیت به مناطق مخصوص
۱۴_ جلوگیری از تردد لنجها وکشتیهای بدون چراغ ویا فرسوده

جا دارد از حاج سلیمان نهنگ از پیشکسوتان
صیادی بندرگاه بندرعباس وفرزندان تلاشگر ایشان آقایان ابراهیم نهنگ وآقای امیر نهنگ که همکاری لازم در ارائه این گزارش را با ما داشتند و انشاالله با توجه وهمکاری مسئولین محترم استان هرمزگان وشهر بندرعباس هر چه زودتر این قطب گردشگری وصیادی کشورمان یکی از مناطق خوب وزیبای ایران عزیزمان گردد.

  • نویسنده : ابوالفضل هنانیان