شما بدنبال “آرامش” هستید یا” آسایش؟
شما بدنبال “آرامش” هستید یا” آسایش؟

به عقيده گروهی از اندیشمندان ، مقصود و هدف نهایی همه انسانها رسیدن به خوشبختی است .

به عقیده گروهی از اندیشمندان ، مقصود و هدف نهایی همه انسانها رسیدن به خوشبختی است .
اقتصاددان: اکثریت مردم خوشبختی را خارج درون خودازطریق( آ سایش) واقلیت مردم خوشبختی را دردرون خود از راه ( آ رامش) جستجومی کنند تعادل بین آسایش و آرامش بوجود می آورند :

آسایش یک امر بیرونی است ، باین معنی ، افراد بسیاری برای آسایش و رفاه بیشتر ، باتوجه بامکانات مالی نسبت به فراهم نمودن عوامل رفاهی،تفر یحی و مسافرت و هرچه را که دوست دارند ، اقدام میکنند .
این گروه بااین تصور غلط که ثروت ، رفاه و امکانات بیشتر ، موجب خوشبختی میشود ،با تلاش فراوان به جمع آوری و انباشتن ثروت و مکنت و قدرت میکنند تا بتوانند رفاه هرچه بیشتری را فراهم سازنند تا خوشبخت شوند .
درست است که تلاش بیشتر سبب افزایش درآ مد شده و تهیه انواع و اقسام وسایل آسایش هرچه بیشتر فراهم میشود ،اما اگرتعادل بین آرامش و آسایش بضرر آرامش بهم بخورد، یعنی آ رامش فدای آ سایش شود ، باوجود ثروت فراوان ،قدرت و موقعیت اجتماعی بالا این افراد درمسیرنگرانی ، اضطراب ، بیخوابی ، افسردگی و انواع بیماری های روان و تن قرارگرفته و گرفتارترس و افکار منفی و مسموم میشوند .

آرامش یک امر درونی است ، باین معنی انسان سالم، سعی میکند بدور از نگرانی ،اضطراب وافکار منفی ومسموم زندگی کند ؛
فقط افراد آگاه ، دانا و توانا که تعدادشان درجوامع مختلف اندک است ، باوجود تلاش برای درآ مد لازم ، میتوانند بر ذهن خود مدیریت کرده و خود را ازاسارت نگرانی ها ّ، ترس ها و افکار منفی ، خاطرات تلخ گذشته ، مقایسه کردن ها، نامردی ها ،خیانت ها. . . دور نگه داشته وتعادلی بین آرامش و آ سایش بوجودبیاورند . این گروه از انسان هابه زندگی و حوادث وپیش آ مدها بادید مثبت نگاه میکنند وازهرحادثه روی نکات مثبت آن تمرکز کرده و حتی از رویدادهای منفی نیز استفاده بهینه میکند .
این گروه عوامل آسایش را به خدمت میگیرند تا ازآرامش بیشتر بهره مند گردند و هرگز آرامش را خودرا فدی آسایش نمیکنند.

افرادی در زندگی برنده واقعی بشمار میروند ودر چهارچوپ هوسرانی قرار میگیرند که از آرامش پایداربرخوردار بوده ، شادتر وآ گاه ترو پویاتر زندگی کنند ؛ هرچند زندگی معمولی داشته و فاقد ثروت و مکنت فراوان باشند .
همیشه شاد ، موفق و پرانرژی باشید.

  • نویسنده : دکتر میرعماد الدین فريور