سرمایه اجتماعی سیاه چگونه به وجود می آید؟
سرمایه اجتماعی سیاه چگونه به وجود می آید؟

یکی از زیرساخت های توسعه کشور زیر ساخت سرمایه اجتماعی است سرمایه اجتماعی در گروه و دسته بندی زیر ساخت نرم قرار میگیرد و کار کردن در حوزه زیرساخت نرم بسیار سخت و ...

یکی از زیرساخت های توسعه کشور زیر ساخت سرمایه اجتماعی است سرمایه اجتماعی در گروه و دسته بندی زیر ساخت نرم قرار میگیرد و کار کردن در حوزه زیرساخت نرم بسیار سخت و پیچیده است برای اینکه بخواهیم زیرساخت سخت را فراهم کنیم ما فقط با تأمین مالی و تامین سرمایه مواجه این و لذا می توانیم زیرساخت سخت را ایجاد کنیم

اقتصاددان: ولیکن زیرساخت نرم کار فرهنگی لازم دارد و یک کار نرم افزاری است باید مقررات را اصلاح کنیم و یا باید فرهنگ را تغییر دهیم و مباحث و بنیان‌های فرهنگی را تحت تاثیر قرار دهیم باید چهارچوب های انجام کار را تغییر دهیم و باید شایسته سالاری در سازمان به وجود آوریم
در سازمانها و مناطقی که شایسته‌سالاری وجود نداشته باشد هیچگونه زیرساخت نرمی شکل نمیگیرد در سازمانها و مناطقی که شایسته‌سالاری نداریم زیر ساخت نرم بسیار ضعیف است

در مناطقی که شایسته‌سالاری نداریم کنش ها و رفتارها قبیله ای است

وقتی رفتارها قبیله ای گروهی و دسته جاتی شد عملاً هیچ گونه اعتمادی وجود ندارد و لذا سرمایه اجتماعی سیاه شکل می‌گیرد
سرمایه اجتماعی سیاه نوعی از سرمایه اجتماعی است که در آن می‌بینیم قبائل و گروهها و دسته‌جات ، گروه هایی را درست کردند تا در درون خودشان به شدت همدیگر را حمایت می کنند اما در رقابت با دیگران تمام منابع را هدر می دهند و اجازه نمی دهند هیچ گروهی به هیچی برسد و تمام منابع را صرف تخریب همدیگر می کند که به آن سرمایه اجتماعی سیاه گفته می شود در سرمایه اجتماعی سیاه می بینیم گروههای وجود دارند که حاضر نیستند یک فرد شایسته از گروه مقابل به جایی برسد اینها حاضرند بدترین آدم خودشان را به مهمترین کار بگمارند ولی یک آدم شایسته را به هیچ کاری نگمارند لذا به این نوع از گروه ها سرمایه اجتماعی سیاه را به وجود می آورد و باعث نابودی منابع و دفع سرمایه ها و بیرون ریختن سرمایه ها از آن حوزه می شوند لذا باید سرمایه اجتماعی را به عنوان زیرساخت مهم نرم مورد توجه قرار داد تا هزینه مبادله کاهش یابد و در کنار آن صداقت ، راستگویی ، اعتماد بوجود آمده و نهادهای قانونی باعث شکل گیری سرمایه اجتماعی شوند که در نهایت به جذب سرمایه ها منجر می شود.

از آنجایی سرمایه اجتماعی سیاه در نتیجه نادیده گرفتن شایسته سالاری بوجود می آید لذا سازمان را دعوت می کنیم به شایسته سالاری ، شهید معزز احمد کاظمی در تعریف خیانت می فرمود:
خیانت آن است که انسان در جایی قرار بگیرد ولی اون نباشد

  • نویسنده : حسن سالک