ریش بی ریشه!!
ریش بی ریشه!!

«یاری هالو» را در «دیاری پر از زالو» دیدم، با «کیشی قُلدُری» و «ریشی پروفسوری»! او را گفتم: تو را چه شده که نه «ژنِ مقام» داری و نه «محاسنِ تمام»؟ گفت: آن گاه که «ریش جای ریشه» را گرفت و «پیشه جای اندیشه» را، من نه «تاتاری الدنگم»،که از «تباری زرنگم»، بنابراین فهمیدم که […]

«یاری هالو» را در «دیاری پر از زالو» دیدم،

با «کیشی قُلدُری» و «ریشی پروفسوری»!

او را گفتم: تو را چه شده که نه «ژنِ مقام» داری و نه «محاسنِ تمام»؟

گفت: آن گاه که «ریش جای ریشه» را گرفت و «پیشه جای اندیشه» را،

من نه «تاتاری الدنگم»،که از «تباری زرنگم»،

بنابراین فهمیدم که «نان را به نرخ روز بایدخورد»

و «تخت سلطان را به زراندوز باید سپُرد»؛

بنابراین«خویش را در گیومه» و «ریش را نصفه نیمه» می زنم،

که اگر این وری ها با «غَدر برجستند» و بر «صَدر نشستند»،

نه با «دیشداران، مهجور»،که با «ریشداران محشور» شوم !

و اگر آن وری ها «قدر یافتند» و بسوی «صدر شتافتند»،

«ریشه ای از ریش» و «پیشه ای از پیش داشته» باشم

و «سرِ من بی کلاه» و «پای من بی پیشگاه» نماند!!

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر