روابط عمومی سازمان های اقتصادی، فرصت یا تهدید؟
روابط عمومی سازمان های اقتصادی، فرصت یا تهدید؟

صفات و ویژگیهایی مانند: ارزش مداری، داشتن وجدان کاری، علاقه و انگیزه، داشتن تخصص و تجربه و مهارت، آشنایی با سیستم سازمانی، مخاطب شناسی، روحیه تعامل و همکاری، قدرت برنامه‌ریزی و خلاقیت و ابتکار، برخورداری از قدرت نقد و تحلیل و توان مشاوره از مهم ترین ویژگی های مدیریت روابط عمومی موفق و کارآمد در یک سازمان است که آن را به عنوان هنر هشتم، معرفی می نماید.

روابط عمومی، هنر هشتم است چرا که نقش روابط عمومی ها در کمک به تصمیم گیری های مدیریتی و استراتژیک یک سازمان، نقشی قابل توجه است. نقش روابط عمومی بعنوان ابزار مدیریتی برای فعالیتهای حرفه ای، علمی و الکترونیکی،‌ از مشخصه های جدید روابط عمومی در عصر ارتباطات است.بنا بر این،‌ از نقاط برجسته و ممتاز در مدیریت استراتژیک، تأکید بر محیط برون سازمانی و حتی جهانی است ودر واقع،‌ منظور از وظایف استراتژیک روابط عمومی، دخالت در روند تصمیم گیری سازمان است. به کمک روابط عمومی می توان امید آفرینی را در جامعه رونق و اعتماد میان دولت و ملت را گسترش داد. روابط عمومی، وکیل مدافع سازمان در داخل و مدعی العموم در بیرون سازمان است. روابط عمومی موفق با آگاهی و پذیرش این مسئولیت در صورتی به اهداف خود دست پیدا می کند که پاسخگویی، اعتماد سازی، انتقادپذیری، ایجاد ارتباط دوسویه اطلاع رسانی اغنا کننده با استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و فن آوری جدید را در دستور کار خود قرار دهد.
در مجموع می توان چنین گفت که صفات و ویژگیهایی مانند: ارزش مداری، داشتن وجدان کاری، علاقه و انگیزه، داشتن تخصص و تجربه و مهارت، آشنایی با سیستم سازمانی، مخاطب شناسی، روحیه تعامل و همکاری، قدرت برنامه‌ریزی و خلاقیت و ابتکار، برخورداری از قدرت نقد و تحلیل و توان مشاوره از مهم ترین ویژگی های مدیریت روابط عمومی موفق و کارآمد در یک سازمان است که آن را به عنوان هنر هشتم، معرفی می نماید. روابط عمومی سازمان های اقتصادی نقش بی بدیل و تعیین کننده ای را به عنوان نبض رفتارها و تصمیم گیری های اقتصادی جامعه و مردم ایفا می کند.لذا روانشناسی اقتصادی، اهرمی مهم در جهت خط دهی تصمیمات و جریانات اقتصادی و به طور کلی حیات اقتصادی جامعه از منظر جهت گیری تواتر طبیعی تصمیمات است.
م.حاجی زاده

  • نویسنده : دکتر رضا ویسی، تحلیلگر مسائل اقتصادی