«راز» و «پرواز».فرگرد۱۸۶۹
«راز» و «پرواز».فرگرد۱۸۶۹

آنان که «پرهایی از راز»دارند،«پروایی از پرواز» ندارند و کسانی که «راز را می دانند»،«پرواز را می توانند»! آن که نمی تواند از «مِهرِ گِل،دل» بکَنَد، هرگز نمی تواند در «سپهرِ فضایل،منزل» کُنَد. بیاییم از «مِهرِ خاک دل برکنیم» و بر «سپهرِ افلاک برافکنیم»! «گشودن سیر زندگی» و «پیمودن مسیر ارزندگی» در همین دنیا، عبور […]

آنان که «پرهایی از راز»دارند،«پروایی از پرواز» ندارند

و کسانی که «راز را می دانند»،«پرواز را می توانند»!

آن که نمی تواند از «مِهرِ گِل،دل» بکَنَد،

هرگز نمی تواند در «سپهرِ فضایل،منزل» کُنَد.

بیاییم از «مِهرِ خاک دل برکنیم» و بر «سپهرِ افلاک برافکنیم»!

«گشودن سیر زندگی» و «پیمودن مسیر ارزندگی» در همین دنیا،

عبور باز «پُل صراط» است با «غُلِ احتیاط»!

انسانِ «خداباور» و «هُدایاور» کسی است،

که «اراده را بر عادت» و «افاده را بر عبادت» برگزیند.

آنان که در «خزه ها می خزند» و دیگران را چون «گزه ها می گزند»،

نه «رمزی از رموز» را می دانند و نه «رازی از پرواز»را!

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸

غُل: طوق،گردن بند،زنجیری که بر گردن یا پای زندانی می بندند

افاده: فایده رساندن،سودرساندن به دیگران

  • نویسنده : شفیعی مطهر