«دوربین الهی» با «آروین آگاهی».فرگرد ۱۸۷۷
«دوربین الهی» با «آروین آگاهی».فرگرد ۱۸۷۷

در هر «دم و بازدم» در هر «طلوع سپیده دم» و از آن لحظه که «دیده ها را می گشاییم» و به «پدیده ها می گراییم»، «دوربین الهی» با «آروین آگاهی»، از همۀ «رفتارهای زیبنده» یا «کردارهای فریبندۀ» ما «تصویر برمی دارد» و با «تنویر می نگارد». ما همه در «دنیای اَلَستی بازیگریم» و در […]

در هر «دم و بازدم» در هر «طلوع سپیده دم»

و از آن لحظه که «دیده ها را می گشاییم» و به «پدیده ها می گراییم»،

«دوربین الهی» با «آروین آگاهی»،

از همۀ «رفتارهای زیبنده» یا «کردارهای فریبندۀ» ما

«تصویر برمی دارد» و با «تنویر می نگارد».

ما همه در «دنیای اَلَستی بازیگریم» و در «دریای هستی شناوریم»!

«کارگردان عالَم» برای آزمون هر «زمان آدم»،

در«بخشی ویژه»،«نقشی آویژه» برگزیده است.

نه «بخش»، مهم است و نه «نقش»،

بلکه مهم این است که برای این «بازی»چگونه «خودسازی»می کنیم.

💖 ☀️ 💖 ☀️ 💖 ☀️ 💖💖 ☀️ 💖

آروین:تجربه،آزمایش

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر