در کجای جهان ایستاده ایم؟!
در کجای جهان ایستاده ایم؟!

گفت: ترکیه به سوریه یورش آورد ،ولی ایران از سوریه دفاع کرد. اکنون در حالی که ارزش صادرات ایران به سوریه تنها ١۵۶ میلیون دلار است، ولی ارزش صادرات ترکیه به این کشور به ١.۴٢ میلیارد دلار رسیده و بیش از ٩ برابر صادرات ایران است. گفتم: خب،منظورت چیست؟ گفت: به حیف نون گفتند:چرا شستن […]

گفت: ترکیه به سوریه یورش آورد ،ولی ایران از سوریه دفاع کرد.

اکنون در حالی که ارزش صادرات ایران به سوریه تنها ١۵۶ میلیون دلار است،

ولی ارزش صادرات ترکیه به این کشور به ١.۴٢ میلیارد دلار رسیده

و بیش از ٩ برابر صادرات ایران است.

گفتم: خب،منظورت چیست؟

گفت: به حیف نون گفتند:چرا شستن ماشینت را از پلاک شروع می کنی ؟

پاسخ داد: آخر یک بار از سقف شروع کردم به شستن، وقتی رسیدم به پلاک دیدم

ماشین خودم نیست!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

  • نویسنده : شفیعی مطهر