« در حاشیه طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی ، تاکید بر برخی رهآوردهای مثبت » به نظر من در ایران وضعیت عملکردها ؛ نسبت به کشورهای پیشرفته و مترقی درخصوص بیشتر موضوعات ، یک کپی در برابر اصل است . حسابرسی و حسابداری هم از این موضوع مستثنی نبوده و در ارتباط با وجود […]

« در حاشیه طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی ، تاکید بر برخی رهآوردهای مثبت »

به نظر من در ایران وضعیت عملکردها ؛ نسبت به کشورهای پیشرفته و مترقی درخصوص بیشتر موضوعات ، یک کپی در برابر اصل است .

حسابرسی و حسابداری هم از این موضوع مستثنی نبوده و در ارتباط با وجود و فعالیت موسسات حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی متاسفانه بعد از گذشت دو دهه ، ما یک کپی از اصل داریم که نیاز به قیمی استخوان دار بعنوان سازمان حسابرسی حس میشود .

برخی موسسات حسابرسی نافذ در ایران به باور و اقتباس از موسسات بزرگدحسابرسب دنیا مثل پرایس واتر هاوس کوپرز ، دیلویت ، ارنست اند یانگ ،کی‌پی‌ام‌جی
درصدد انحصار حسابرسی تمام شرکتها و قبضه کردن تمام عواید خدمات حسابداری و حسابرسی می باشند درحالی که فاصله موسسات ایران تا موسسات بزرگ دنیا بسیار زیاد و عمیق است.

💢 سازمان حسابرسی باید ضمن ارتباط با قوای حاکمه بیگانه با میدان سیاست نبوده همواره آمادگی تاثیر گذاری مثبت بر نهادهای قانون گذاری و … را داشته باشد به گونه ای که همواره منافع ملی و حرفه دنبال شود و ریل گذاری ها در حوزه های اقتصاد و مالی صرفا توسط حرفه صورت گیرد.

مجید اسماعیل خان طلایی
۳۰ آبان ماه ۱۳۹۹

  • منبع خبر : اقتصاددان