تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ماه به ۵۴ درصد رسید
تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ماه به ۵۴ درصد رسید

نرخ تورم ماهانه تیر به ۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۷.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم ماهانه تیر به ۴.۶ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ۷.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

اقتصاددان: تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۵.۷ درصد و ۳.۸ درصد بوده است.

نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ۴.۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۷ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۱ واحد درصد کاهش داشته است.

به نظر می‌رسد که پس از جهش قیمت‌های ماه گذشته به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم به روند میان مدت خود بازگشته است.

نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه به ۵۴ درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۲.۸ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۴ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۶۰.۷ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۲.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم سالانه تیر ماه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد