تحلیل بازار سرمایه؛ سیگنال دلار
تحلیل بازار سرمایه؛ سیگنال دلار

بازار سرمایه

تحلیل بازار سرمایه

با توجه به شرایط سیاسی موجود در کشور دولت برای عبور از شکنندگی وضع موجود در صدد است که امتیازهایی را برای جبران خسارتهایی که متهم اصلی خود وی است ارائه کند.
اینکه بدون هیچ گونه تغییرات زیر ساختی و ساختاری به یک باره تابلوی بازار سبز میشود قابل توجه است .
البته چند روز قبل رییس سازمان و سخنگوی اقتصادی دولت اشاره به جبران زیانهای سهامداران خرد کردند که حرکت مزبور تاثیر چندانی به همراه نداشت. از طرفی در بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در زمان پرداخت تسریع ایجاد کرد و پرداخت در آذر را با پرداخت در آبان جابجا کرد.واین حرکتهای دفعی و احساسی برروی جو بارار و افزایش قیمتها تاثیر مستقیم میگذارد .افزایش افسار گسیخته قیمت دارو در روزهای اخیر میتواند نمونه ای از این رفتارهای هیجانی و غیر کارشناسی باشد.
فراموش نکنیم افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر خود بخود قیمتها در بازار سرمایه را افزایش میدهد و اینکه احساس شود که یک حرکت .مولد و ساختاری در بازار ایجاد شده است چنین نیست.
نادر کریمی کارشناس کسب وکار

  • نویسنده : نادر کریمی