بی بی مریم بودن و بی بی مریم شدن سخت است و شاید غیرممکن!
بی بی مریم بودن و بی بی مریم شدن سخت است و شاید غیرممکن!

گاه در فضای سیاسی و رسانه ای در خطه ی بختیاری می بینیم و می شنویم که بدون هیچ گزاره واقعی، از وجود ویژگی های بی بی مریم بختیاری در شخصیت فلان سیاستمدار بختیاری که تنها حضورهایش در ایل، صرفا انتخاباتی بوده، سخن بر زبان آورده می شود.

ابوالفضل بابادی شوراب

گاه در فضای سیاسی و رسانه ای در خطه ی بختیاری می بینیم و می شنویم که بدون هیچ گزاره واقعی، از وجود ویژگی های بی بی مریم بختیاری در شخصیت فلان سیاستمدار بختیاری که تنها حضورهایش در ایل، صرفا انتخاباتی بوده، سخن بر زبان آورده می شود.

مسئله این است که لقب بی بی مریم دادن به اشخاص، بی آنکه سردار بی بی مریم بختیاری را بشناسیم و نام او را دستاویزی برای اهداف جریانات سیاسی بدون عملکرد قرار دادن، نوعی عقبگرد و ضربه زدن به ایل بختیاری است.

محیط تربیتی بی بی مریم را باید شناخت و درک کرد، بی بی مریم تربیت یافته ادب و سیاست ورزی بزرگمرد تکرار ناشدنی قوم لر و ایل بختیاری، حسینقلی خان ایلخانی بود، آن مرد راست کردار که برای اولین بار بختیاری را بعنوان تشکل سیاسی و اجتماعی یکدست و منسجم نمود و حضور ایل ما را در صحنه سیاسی کشور، به شکلی باورنکردنی و مثبت، پر رنگ کرد.

نمی توان یک زن همتبار بختیاری که صرفا قصد ورود انتخاباتی دارد را با بی بی مریم، شیرزنی که در دفاع از حقوق به حق زنان جز شخصیت های پیشروی جامعه ایرانی بوده، یکی دانست و یا حتی او را سایه ای از بی بی مریم پنداشت.

سردار مریم بختیاری بعنوان کنشگری اجتماعی و آزادیخواهی ایران دوست از مشروطه مردم ایران دفاع کرد و امیدوارم برخی رسانه ها در نظر داشته باشند که با دوپینگ های رسانه ای نمی توان برای یک ایل آن هم بصورت جعلی، قهرمان غیر واقعی ساخت، چرا که بی بی مریم بودن و بی بی مریم شدن سخت است و شاید غیرممکن و تکرار ناشدنی!

بارگذاری مطلب توسط ابوالفضل بابادی شوراب//سردبیر استانهای جنوبی رسانه اقتصاددان