به بهانه معرفی دکتر یوسف نوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش
به بهانه معرفی دکتر یوسف نوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش

دغدغه نمایندگان محترم مجلس بر ابرنهاد آموزشی کشور و سکاندار وزارتخانه ای که حیات و ممات جامعه اخلاقی و آموزشی ، منوط به آن می باشد را در دو رای اعتماد ، مشاهده نمودیم.

دغدغه نمایندگان محترم مجلس بر ابرنهاد آموزشی کشور و سکاندار وزارتخانه ای که حیات و ممات جامعه اخلاقی و آموزشی ، منوط به آن می باشد را در دو رای اعتماد ، مشاهده نمودیم.

اقتصاددان: عدم رای اعتماد نمایندگان خانه ملت بر دو گزینه پیشنهادی پیشین با استدلال عدم قرابت با بدنه این وزارتخانه ، نمایان ساخت که رهبر این مجموعه ، فردی را می طلبد که سطوح مختلف آموزش و پرورش را درک ، تحلیل و با این زیست بوم آموزشی هم آوائی داشته باشد.

پر واضح است که پازل اصلی توسعه در تمامی کشورها بذل توجه حداکثری به آموزش پایه و متوسطه بوده و تربیت نسلی پیشرو در گرو رهبری توانمند بر مسند این وزارتخانه راهبردی می باشد.

خوشبختانه دولت سیزدهم در این مرحله شخصی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش مطرح نموده که قطعاً سازه ذهنی ایشان با ساختار آموزشی – پرسنلی وزارتخانه ، هم راستا و با بیش از سه دهه خدمت در این نهاد آموزشی ، دغدغه بدنه عریض و طویل آ.پ و نمایندگان مجلس را مرتفع می نماید.

امروزه وزارت آموزش و پرورش با تاسی از الگو و پارادیم حکمرانی آموزشی مقطع پایه و متوسطه ، همزمان به فردی نیاز دارد که با نگاهی استقرائی ، توامان به حکمرانی محلی – ملی و با نگاهی ایرانشمول ، علاوه بر حس تعلق عمیق به معیشت معلمان و کادر اداری آموزشی ، باعث تعمیق آموزش مدل ایرانی – اسلامی به عنوان راه برون رفت از بسیاری از مشکلات عدیده اجتماعی – اقتصادی گردد.

دکتر یوسف نوری به عنوان یکی از کهنه سربازان عرصه آموزش با کنشگری در میدانهای آموزشی کم برخوردار و نگاه توامان صف – ستادی ، به طور قطع گزینه شایسته ای برای وزارتخانه ای است که می تواند آینده ای روشن را برای ایرانی آبادتر در پرتو تربیت نسلی حرفه ای و متعهد برای کشور ، ترسیم نماید که نمایندگان محترم خانه ملت با رصد این موضوع و انتخاب ایشان ، بر این موضوع صحه خواهند گذاشت

حمیدرضا خانپور ، مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان قزوین و کارشناس ارشد آموزشهای مهارتی