برهان قاطع!!
برهان قاطع!!

  گفت: چرا بسیاری از کسانی که به شدّت بر مواضعی متفاوت با قدرت اصرار می ورزند، به محض بازداشت فوراً از همۀ مواضع خود عقب نشینی کرده ،ضمن تایید اشتباهات خود ازمخالفان عذرخواهی می کنند؟ گفتم: احتمالاً پس از بازداشت با دلایلی محکم و برهانی قاطع رو به رو می شوند که به اشتباهات […]

 

گفت: چرا بسیاری از کسانی که به شدّت بر مواضعی متفاوت با قدرت اصرار می ورزند، به محض بازداشت فوراً از همۀ مواضع خود عقب نشینی کرده ،ضمن تایید اشتباهات خود ازمخالفان عذرخواهی می کنند؟

گفتم: احتمالاً پس از بازداشت با دلایلی محکم و برهانی قاطع رو به رو می شوند که به اشتباهات خود پی می برند و توبه می کنند!

گفت: پس حالا برایم روشن شد که چه برهان قاطعی می بینند! امام فخر رازی معمولاً در منبر فرقۀ اسماعیلیّه را لعنت می کرد. روزی به بالای منبر رفت و بر مخالفان اسماعیلیّه لعنت فرستاد!

وقتی از امام فخر علّت این تغییر موضع را پرسیدند، با تبسّم پاسخ داد:

وقتی «برهان قاطع» ایشان را دیدم، قانع شدم.

پرسیدند: چه برهان قاطعی دیدی؟

پاسخ داد :روزی در خلوت، یکی از افراد فرقۀ اسماعیلیه ریش مرا گرفته، خنجری بر سینه ام نهاد. من شروع به التماس کردم و علّت سوء قصد را پرسیدم. او گفت:

از این پس دیگر نباید به اسماعیلیّه لعنت کنی.

من هم وقتی این «بُرهان قاطع» را دیدم،سوگند یاد کردم که گفتۀ او را اطاعت کنم!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان