برخی از راهکارهای توسعه و تامین درآمدهای پایدار شهرداری کرج
برخی از راهکارهای توسعه و تامین درآمدهای پایدار شهرداری کرج

شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی که مسولیت اداره شهر را برعهده دارد بایستی با الگو گیری از کشورهای توسعه یافته سعی در کاهش اتکای خود به درآمدهای ناپایدار و افزایش سهم درآمدهای پایدار خود باشد.برخی از این راهکارها به قرار زیر می باشند:

اقتصاددان: شهرداری ها به عنوان یک نهاد عمومی که مسولیت اداره شهر را برعهده دارد بایستی با الگو گیری از کشورهای توسعه یافته سعی در کاهش اتکای خود به درآمدهای ناپایدار و افزایش سهم درآمدهای پایدار خود باشد.برخی از این راهکارها به قرار زیر می باشند:

۱)بازنگری قانون شهرداری ها متناسب با شرایط موجود و تدوین قوانین جدید با هدف تفویض اختیارات کافی به شهرداری ها

۲) حرکت در جهت ایجاد درآمدهای پایدار از طریق فعالیت های عمرانی و پروژه های درآمدزا در ابعاد صنعتی، خدماتی و ….

۳)بهره گیری از پناسیل های شهروندان در تعریف پروژه های درآمد زا و توسعه انها

۴) اصلاح ساختار درآمدی شهرداری ها

۵) بهبود سیستم مدیریت و برنامه ریزی شهری

۶) توسعه آموزش های درون سازمانی در زمینه های توانمندسازی پرسنل شهرداری

۷) توسعه توریسم و گردشگری با انجام تبلیغات ، معرفی جاذبه های شهر، تولیدات و صنایع دستی شهر

۸)سرمایه گذاری در زمینه های تفریحی، گردشگری و ورزشی

۹) ایجاد واحدهای تجاری در مراکز خدمات محله، ناحیه، منطقه و فراتر در طرح های آتی

۱۰) ایجاد مراکز چند منظوره آموزشی، ورزشی، هنری و فرهنگی؛