بدون تغییرات اساسی در ساخت سیاسی این امر امکان پذیر نیست
بدون تغییرات اساسی در ساخت سیاسی این امر امکان پذیر نیست

زیرا ساختار سیاسی غیر شفاف و تهی از مکانیزمهای مراقبت عمومی که همانا جامعه مدنی و احزاب مستقل و سندیکها و ngo ها باشند در هر شرایطی به سمت رانت و فساد کشیده خواهد شد

زیرا ساختار سیاسی غیر شفاف و تهی از مکانیزمهای مراقبت عمومی که همانا جامعه مدنی و احزاب مستقل و سندیکها و ngo ها باشند در هر شرایطی به سمت رانت و فساد کشیده خواهد شد
ساختار سیاسی کشور ما بعلت کسب خصلت های الیگارشیک در طی این سالها باعث نهادینه شدن رانت شده است
و حتی اگر هم اکنون بتوان به هر طریقی کارگزاران ناکارآمد را از قدرت جدا کرد بلافاصله به طرق دیگری این ناکارآمدی باز تولید خواهد شد
تنها با یک اقدام زودگذر نمیتوان این مهم را انجام داد
همچنانکه گفتیم لازمه توقف و قطع رانت، تغییر در ساخت سیاسی و به تبع آن نهادهای رانتی(رانت سیاسی اقتصادی )است
هر گونه واکنش مقطعی بدون نهادینه شدن قانون و تهیه بستر مناسب برای رشد و بالندگی جامعه مدنی تاثیر چندانی نخواهد داشت
نتیجه این رانت ها و ناکارآمدیها نهایتا نارضایی عمومی و بحران مشروعیت است
که میتوانند منافع حیاتی و ملی را بخطر بیاندازد
اکنون در شرایطی هستیم که هر شایعه ایی حتی غیر واقع در مورد ناکارآمدی سیستم و تبعیض در توزیع ارزشها از طرف بخش اعظمی از افکار عمومی پذیرفته میشود
و دیگر ابعاد کارآمدی و نقاط قوت سیستم هم در این هیاهو و سیل خبرهای نا امید کننده به محاق خواهند رفت
و این مسئله باعث انباشت مطالبات حقیقی و کاذب میشود که نتیجه اش میتواند بسیار زیانبار باشد هم برای سیستم و هم برای مردم
واکنش عقلایی در مهار این بحرانها ضروری است تغییرات اساسی هم بگونه ایی که بر افکار عمومی تاثیر مثبت داشته باشند میتوانند راهگشا باشند
چند سناریو و در مورد رفتارهای سیستم و مردم محتمل است که میشود بصورت گسترده در نوشتاری دیگر به آنها پرداخت.

  • منبع خبر : اقتصاددان