بازی ۲۱ بانک مرکزی با نرخ اوراق!
بازی ۲۱ بانک مرکزی با نرخ اوراق!

در هفته منتهی به 21 شهریور ماه رفتار بانک مرکزی در بازار باز تغییر قابل توجهی نداشته و تقریبا در همان سطح قبل ثابت باقی ماند. این در حالی است که در بازار شبانه اعتبارت قاعده مند افتی 20 همتی را در این مقطع به ثبت رسانده است.

در هفته منتهی به ۲۱ شهریور ماه رفتار بانک مرکزی در بازار باز تغییر قابل توجهی نداشته و تقریبا در همان سطح قبل ثابت باقی ماند. این در حالی است که در بازار شبانه اعتبارت قاعده مند افتی ۲۰ همتی را در این مقطع به ثبت رسانده است.

اقتصاددان: آمارهای بانک مرکزی از وضعیت نهادهای مالی در هفته منتهی به ۲۱ شهریور ماه نشان از ثبات در ارقام نقدینگی بازار باز داشته است.

در گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، همواره آمار دو بازار مورد رصد قرار می گیرد. بازار باز و بازار بین بانکی(شبانه) . در این بازار ها بانک مرکزی با توجه به وضعیت نهادهای مالی و سیاست های کلان اقتصادی اقدام به تزریق یا جذب پول از بانک ها می کند.

در همین رابطه در هفته اخیر بانک مرکزی بسط پول دربازار باز را در سطح ثابت خود نگه داشته اما در بازار بین بانکی از رفتار انبساطی هفته قبل خود اندکی عقب نشینی کرده است.

ثبات آمارها در عملیات بازار باز

در هفته منتهی به ۲۱ شهریور ماه امسال بانک مرکزی در حدود ۶۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق از بانک ها خریداری کرده و در عوض ۶۸ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان را از بانک ها جمع آوری کرده است.

بررسی ها نشان میدهد در مقایسه با هفته های قبل عملکرد بانک مرکزی تغییر چندانی نداشته است. این عدم تغییر در نرخ سود بازار باز نیز به چشم می خورد.

در همین رابطه در دو هفته متوالی نرخ سود در بازار باز برابر با ۲۱ درصد ثبت شده و تغییری را ثبت نکرد. این روند در حالی بوده که عملیات بازار بین بانکی در مسیری نزولی قرار گرفته است.

 بازی 21 بانک مرکزی با نرخ اوراق!

کاهش اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی

در هفته اخیر معاملات در بازار بین بانکی برابر با ۱۴ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی بوده است. در کل در این معاملات بانک های دارای کسری از بانک های دارای مازاد استقراض نقدینگی می کنند. نرخ سود کشف شده در این معاملات همان نرخ بهره بین بانکی قلمداد می شود که در هفته های اخیر سیری صعودی گرفته است.

دامنه این نرخ در بازه ۱۴ تا ۲۲ درصد قرار دارد که هر دو رقم در اختیار بانک مرکزی است. به این معنا که به عنوان مثال اگر بانکی نتوانست نیاز خود را از سایر بانک ها برطرف کند می تواند با استقراض از بانک مرکزی با نرخ سود ۲۲ درصد مشکل نقدینگی خود را برطرف کند.

در همین رابطه در هفته گذشته تزریق پول از سوی بانک مرکزی در بازار بین بانکی کاهشی شده و در نهایت از مرز ۳۵ همت با ۲۱ همت کاهش به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. این کاهش می تواند به معنای بهبود شرایطمنابع در بانک ها نسبت به هفته قبل باشد.

 بازی 21 بانک مرکزی با نرخ اوراق!