الزام کاندیداهای ریاست جمهوری به اطلاع رسانی و ارائه تعهدات…
الزام کاندیداهای ریاست جمهوری به اطلاع رسانی و ارائه تعهدات…

الزام کاندیداهای ریاست جمهوری به اطلاع رسانی و ارائه تعهدات قابل سنجش

احسان اله باقری

با درخواست معیارهای حکومتداری و تعدادی سئوال کّمّی یا دو گزینه ای(بله یا خیر)می توان رقابت های مدیریت کلان کشور را واقعی تر و نتیجه مطلوب تری از انتخابات ریاست جمهوری گرفت.
پرسش ها و پذیرش اطلاع از شاخص های وضعیت موجود کشور و پذیرش تعهدات قابل سنجش سنواتی مدیریت کلان کشور طی دوره مدیریتی ۴ ساله یا ۸ ساله از جمله:
۱.تعهد به اجرای بودجه های سنواتی را تا تحقق چند درصدی به مردم می دهید؟
۲.برنامه های کلان کشور را معرفی و تعهد پیشرفت فعلی چند درصدی آن ها را در دوره خود به تفکیک سالانه بعهده می گیرید؟
۳.رئیس بانک مرکزی را بصورت مستقل از دولت می پذیرید و توقف تورم و کاهش ارزش پول ملی را مشترکا به تفکیک برنامه سنواتی متعهد می شوید؟یعنی با چه درصد نوسانی در دوره شما این شاخص ها مهار می شوند؟
۴.در خصوص هزینه های بیمه، مالیات و ارزش افزده، درصدهای بخش های خدمات و تولید و کشاورزی را به تفکیک اعلام و برنامه اصلاحی دوره خود را اعلام بفرمایید.
۵.در مورد اصل ۴۴ و خصوصی سازی شرکت های دولتی، وضعیت موجود پیشرفت برنامه را در کشور به درصد اعلام و برنامه عملیاتی افق دولت خود را هم به درصد اعلام و روش عملیاتی آن را اعلام فرمائید.
۶.برنامه خود را برای اصلاح ساختار شرکت های خودروسازی، جهت استقلال، خصوصی سازی، رقابت پذیری و سودآوری در کنار ارتقا کیفی و کمی اعلام بفرمایید.
۷.تفاوت های شاخص کلی بین مدیران حوزه های وزارتی، استانی را به تفکیک بخش های صنعتی، فرهنگی، اداری، سیاسی اعلام بفرمائید.
۸.نحوه سنجش شاخص ها و برنامه های اجرائی خود را برای کنترل مدیریت های کلان دولتی و نظارت بر امور و تعهدات آن ها و نوع برخورد با تخلفات و انحراف از برنامه هایشان اعلام بفرمایید.
۹.برنامه و جزییات اجرائی اصلاح و تغییر سالانه شاخص های اقتصادی کشور مثل نرخ رشد، نرخ بیکاری، نرخ بهره را با مبانی علمی، مایلستون ها و انحرافات قابل قبول ارائه بفرمائید.
۱۰.میزان تولید ناخالص داخلی و رتبه اقتصادی کشور را بر مبنای هر دو شاخص اصلی gdp و شاخص فرعی آن (ppp)در وضعیت فعلی و افق چشم انداز دولت خود به تفکیک سنواتی اعلام بفرمائید.
۱۱.شاخص و رتبه فساد اداری جاری کشور و افق چشم انداز دولت ۴ ساله خود را به تفکیک سنواتی اعلام فرمائید.
۱۲.تعیین و تعهد متراژ و تعداد مسکن سالانه قابل ارائه دولت به جوانان و اقشار ضعیف و میانی کشور با ارائه برنامه های اجرائی آن.
۱۳.معیارهای موجود و افق چشم انداز دولت خود را برای سنجش، اعلام و ارتقا رشد و توسعه عدالت اجتماعی، جایگاه تامین اجتماعی و مدیریت بر منابع صندوق های بیمه و شاخص رشد و توسعه انسانی را به صورت برنامه ۴ ساله مدرج اعلام و ارائه فرمائید.

اگر معیارهای سنجش مدرج و تعهدآور کشورداری را به تفکیک سال های کاری شان از مدعیان ریاست جمهوری بخواهیم، بدون شک بخشی کنار می کشند، بخشی با تسلط رقابت می کنند و معدودی هم با نفاق و دروغ وعده می دهند.
با این گروه آخر اگر یکبار برخورد حقوقی و قضائی بر مبنای تعهدات مدرج و سنجشی داده شده؛ انجام شود، دیگر تکراری بر این خسران و حضور ناکارآمد و دروغگو در رقابت های ریاست جمهوری نخواهیم داشت و این کاری است که عزیزان و فعالان حوزه انتخابات باید برنامه ریزی و با همراهی صدا و سیما و رسانه ها عملیاتی کنند.

دو استکان چای داغ