اقتصاد مقاومتی، همراهی و همگامی  بسیج
اقتصاد مقاومتی، همراهی و همگامی  بسیج

بسیج ملی آحاد مردم و مسئولین نقش بسزایی دارد. برای بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی علاوه بر پیش نیازها و ابعاد اقتصادی، نیازمند در نظر داشتن ابعاد غیر اقتصادی دیگری نیز هستیم. از جمله: مدیریت جهادی، انسجام ملی، مبارزه با رانت خواری و فساد، توجه به سندچشم انداز و اسناد بالادستی، توجه به شرکتهای داده بنیان، چابک سازی دولت و... بسیج ملی در این میان نقشی اساسی دارد. وجهه مشترک دو مقوله اقتصاد مقاومتی و بسیج ملی، مردم هستند

مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را یکی از الزامات سیاست گذاری اقتصادی کشور برشمرده و فرمودند: یکى از شرائط اقتصاد مقاومتی، استفاده از همه ى ظرفیتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشه ها و راهکارهائى که صاحبنظران میدهند، استفاده کنید، هم از سرمایه ها استفاده شود. لذا در این زمینه بسیج ملی آحاد مردم و مسئولین نقش بسزایی دارد. برای بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی علاوه بر پیش نیازها و ابعاد اقتصادی، نیازمند در نظر داشتن ابعاد غیر اقتصادی دیگری نیز هستیم. از جمله: مدیریت جهادی، انسجام ملی، مبارزه با رانت خواری و فساد، توجه به سندچشم انداز و اسناد بالادستی، توجه به شرکتهای داده بنیان، چابک سازی دولت و… بسیج ملی در این میان نقشی اساسی دارد. وجهه مشترک دو مقوله اقتصاد مقاومتی و بسیج ملی، مردم هستند.    بسیج را میتوان راهبرد اقتصاد مقاومتی دانست که میتواند ظرفیت های بالقوه اقتصاد را بالفعل کند و نهایتا به جهش در سطح تولید ملی منجر شود . در اقتصاد مقاومتی رکن اصلی ، همان قوام اقتصاد داخلی و عدم وابستگی به بیرون است و با بسیج ملی و نقش آفرینی آحاد جامعه نه تنها مشکلات اقتصادی برطرف خواهد شد بلکه با استعداد از عنایات خداوند و پیروی از منویات رهبر فرزانه انقلاب به قطب اقتصادی نیز میتوان تبدیل شد. بنابراین با بسیج ملی در اقتصاد مقاومتی میتوان نه تنها از تحریم ها عبور کرد بلکه اقتصاد مقاومتی موجب جهش رشد اقتصادی کشور خواهد شد .

  • نویسنده : دکتر مهدیه ضیائیان، پژوهشگر اقتصادی